افراد


 

bullet رئیس مرکز حقیقات و توسعه زیست فناوری

  • دکتر محمد جواد رسائی

bullet معاون پژوهشی

  • دکتر فاطمه رهبری زاده

bullet شورای پژوهشی

  • دکتر مسعود شمس بخش
  • دکتر مریم نیکخواه
  • دکتر فاطمه رهبری زاده
  • دکتر سمیره هاشمی

bullet کارشناسان مرکز

  • محمد جانعلی نژاد
  • معصومه شفیعی