سازمان‌های همکار


 
  • پژوهشکده رشد ناجا
  • پژوهشکده فناوری‌های نوين ساصد(سازمان صنايع دفاع)
  • پژوهشکده کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج