گروه‌های پژوهشی


 
  1. مهندسي پروتئين
  2. گياهان تراريخت
  3. فرآيندهاي توليد انبوه