افراد


 

دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری (ریاست پژوهشکده)

  • تلفن: 82883316

دکتر فرزین نصیری صالح (معاون پژوهشی)

  • تلفن: 82884366

آقای مهندس حسین محمدزاده(مدیر اجرایی)

  • تلفن: 82884342

آقای مهندس فرهاد سوری (کارشناس کارگاهها و سمینارها- مسئول پرتال)

  • تلفن: 09364043121- 09120356824
  • ایمیل: weri-s@modares.ac.ir

خانم پهلوانی(کارشناس)

  • تلفن: 82883998