اخبار و رویدادها


 
با حکم رییس دانشگاه، دکتر سمیه سیما به سمت رئیس پژوهشکده مهندسی آب منصوب شد
با حکم رییس دانشگاه، دکتر سمیه سیما به سمت رئیس پژوهشکده مهندسی آب منصوب شد
30دي1396
پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس، اولین پژوهشکده تخصصی آب کشور
پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس، اولین پژوهشکده تخصصی آب کشور
6اسفند1396
کارگاه آموزش کاربرد نرم افزار MIKE21 در مدلسازی امواج در تاریخ 9 اسفند 1396 برگزار میگردد.
کارگاه کاربرد نرم افزار MIKE21 در مدلسازی امواج- 9 اسفند 1396
کارگاه کاربرد نرم افزار MIKE21 در مدلسازی امواج- 9 اسفند 1396
5اسفند1396
کارگاه آموزشی نرم افزار منبع باز OpenFOAM-دوره مقدماتی- پنجشنبه 26 بهمن 1396
کارگاه آموزشی نرم افزار منبع باز OpenFOAM-دوره مقدماتی- پنجشنبه 26 بهمن 1396
کارگاه آموزشی نرم افزار منبع باز OpenFOAM-دوره مقدماتی- پنجشنبه 26 بهمن 1396
10بهمن1396
کارگاه تشریح مبانی تعریف درست مسائل در نرم افزار FLOW 3D و جلوگیری از بروز خطاهای شبیه سازی-تاریخ برگزاری: پنجشنبه 28 دی 1396
کارگاه تشریح مبانی تعریف درست مسائل در نرم افزار FLOW 3D و جلوگیری از بروز خطاهای شبیه سازی-تاریخ برگزاری: پنجشنبه 28 دی 1396
کارگاه تشریح مبانی تعریف درست مسائل در نرم افزار FLOW 3D و جلوگیری از بروز خطاهای شبیه سازی-تاریخ برگزاری: پنجشنبه 28 دی 1396
19دي1396
کارگاه آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 30 آذر 1396
کارگاه آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 30 آذر 1396
کارگاه آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 30 آذر 1396- نهایی
کارگاه آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 30 آذر 1396
17آذر1396
کارگاه تبیین اصول مدلسازی سه بعدی جریان عبوری از سازه های هیدرولیکی در محیط FLOW-3D- پنجشنبه 2 آذر 1396
کارگاه تبیین اصول مدلسازی سه بعدی جریان عبوری از سازه های هیدرولیکی در محیط FLOW-3D- پنجشنبه 2 آذر 1396
کارگاه تبیین اصول مدلسازی سه بعدی جریان عبوری از سازه های هیدرولیکی در محیط FLOW-3D- پنجشنبه 2 آذر 1396
17آبان1396
آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 25 آبان 1396
آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 25 آبان 1396
آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 25 آبان 1396
17آبان1396
کارگاه آموزش مدلسازی مقدماتی هیدرولیک جریان آب و رسوب رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و HEC-Geo-RAS- پنجشنبه 27 مهر 1396
کارگاه آموزش مدلسازی مقدماتی هیدرولیک جریان آب و رسوب رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و HEC-Geo-RAS- پنجشنبه 27 مهر 1396
کارگاه آموزش مدلسازی مقدماتی هیدرولیک جریان آب و رسوب رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و HEC-Geo-RAS- پنجشنبه 27 مهر 1396
کارگاه آموزش مدلسازی مقدماتی هیدرولیک جریان آب و رسوب رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و HEC-Geo-RAS- پنجشنبه 27 مهر 1396
11مهر1396
کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- چهارشنبه 3 آبان 1396
کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- چهارشنبه 3 آبان 1396
کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- چهارشنبه 3 آبان 1396
6مهر1396
کارگاه 8 ساعته آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE- چهارشنبه 11 مرداد 1396
کارگاه 8 ساعته آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE- چهارشنبه 11 مرداد 1396
کارگاه 8 ساعته آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE- چهارشنبه 11 مرداد 1396
کارگاه 8 ساعته آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE- چهارشنبه 11 مرداد 1396
28تير1396
کارگاه آموزشی کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- پنجشنبه 15 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- پنجشنبه 15 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- پنجشنبه 15 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- پنجشنبه 15 تیر 1396
22خرداد1396
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل MIKE-SHE در مدلسازی آب زیرزمینی-چهارشنبه 14 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل MIKE-SHE در مدلسازی آب زیرزمینی-چهارشنبه 14 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل MIKE-SHE در مدلسازی آب زیرزمینی-چهارشنبه 14 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل MIKE-SHE در مدلسازی آب زیرزمینی-چهارشنبه 14 تیر 1396
22خرداد1396
کارگاه مدلسازی یک بعدی و دوبعدی جریان و پهنه بندی سیلاب با استفاده از تلفیق ArcGIS و HEC RAS - چهارشنبه و پنجشنبه 31 خرداد و 1 تیر
کارگاه مدلسازی یک بعدی و دوبعدی جریان و پهنه بندی سیلاب با استفاده از تلفیق ArcGIS و HEC RAS 5-چهارشنبه و پنجشنبه 31 خرداد و 1 تیر
کارگاه مدلسازی یک بعدی و دوبعدی جریان و پهنه بندی سیلاب با استفاده از تلفیق ArcGIS و HEC RAS 5- تاریخ برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 31 خرداد و 1 تیر 1396
7خرداد1396
دوره کنترل پروژه
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه- 28 اردیبهشت و 4 و 5 خرداد سال 1396
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه- 28 اردیبهشت و 4 و 5 خرداد
27فروردين1396