سازمان‌های همکار


 

bulletکارفرمایان و سازمان‌های همکار با پژوهشکده

 • جهادکشاورزی استان تهران
 • پژوهش های مجلس
 • آب و برق خوزستان
 • آب منطقه ای کرمانشاه
 • آب منطقه ای فارس
 • آب منطقه ای زنجان
 • آب منطقه ای خراسان
 • انديشکده تدبير آب
 • دانشگاه گرگان
 • دفتر تحقيقات کاربردی
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • سازمان حفاظت محيط زيست
 • سازمان کشتيراني
 • سازه پردازی
 • شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • شرکت طرح نواندیشان
 • شرکت فاضلاب تهران
 • شرکت مديريت منابع آب ايران
 • شرکت معدن تيس کوپان
 • شرکت مهندسي اب و فاضلاب کشور
 • شرکت مهندسي دزآب
 • مرکز مطالعات مديريت و بهره وری، دانشگاه تربيت مدرس
 • مشاور سازه پردازی
 • مشاور طرح جامع
 • معاونت علمي و فناوری، رياست جمهوری
 • مهاب قدس
 • مهندسين مشاور اب و خاک تهران
 • مهندسین مشاور هندسه پارس
 • موسسه تحقيقات آب
 • وزارت راه
 • وزارت نيرو