سازمان‌های همکار


 

bulletکارفرمایان و سازمان‌های همکار با پژوهشکده

  • وزارت نيرو
  • سازمان مديريت منابع آب
  • مهندسين مشاور دزآب
  • سازمان جهاد كشاورزی تهران
  • پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
  • سازمان حفاظت محیط زیست
  • شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
  • شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس