طرح‌های پژوهشی


 

امور پژوهشي پژوهشكده مهندسي آب


پژوهشکدۀ مهندسی آب بعنوان یک نهاد علمی ـ پژوهشی انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مختلف مهندسی آب و رشته های وابسته به آنها را به منظور رفع نیاز های ملی و گسترش مرزهای دانش، سرلوحۀ فعالیت های خود قرار داده است.زمينه‌هاي فعاليت پژوهشکده به صورت زیر می‌باشد :

 • هيدروليك جريان
 • هيدروليك رسوب
 • مهندسي سيلاب
 • مهندسي رودخانه
 • مدلهاي هيدروليكي
 • هيدروليك دريا
 • مهندسي سواحل
 • سازه هاي هيدروليكي
 • مهندسي و مديريت منابع آب
 • مهندسي حفاظت آب و خاك
 • سيستم هاي آبياري و زهكشي
 • هيدرولوژي آبهاي سطحي و زیر زمینی 
 • هيدروليك محيط زيست
 • كاربرد فناوري سيستم های اطلاعات جغرافيايي و سنجش از  راه دور در مهندسي آب
 • کاربرد روش های هوشمند و خبره در مهندسی آب