طرح‌های پژوهشی


 

bulletطرح های در حال اجرا

رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 نظام حکمراني و مشارکت گروداران در طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان سازه پردازی ایران 1396 -
2 انجام خدمات مشاوره برای تهيه مدل جامع شبيه-سازی هيدرولوژيکي حوضه کرخه جهت ارزيابي اثرات تغييرات محيطي بر آبدهي در بالا دست کرخه آب و برق خوزستان 1396 -
3 تبيين مباني نظری و مدل مفهومي برای تدوين چارچوب سازمان مديريت حوضه ی رودخانه ای در حوضه های مشترک فرامرزی ( رودخانه های ارس، اترک و هيرمند) دانشگاه گرگان 1396 -
4 مدلسازی عددی سيستم آب زيرزميني( کميت و کيفيت) در پروژه توسعه حرم امام حسين (ع) مشاور طرح جامع 1396 -
5 بررسي الزامات و اقدامات سازگاری با تغيير اقليم و نقش قوه مقننه در آن پژوهش های مجلس 1396 -
6 مطالعات تدقيق بيلان منابع آب دشت رفسنجان انديشکده تدبير آب 1396 -
7 آسيب شناسي حوزه قانون گذاری ايران از منظر ساز و کارهای تاثير گذار بر منابع آب و ارائه اصلاحات نهائي به منظور ارتقاء ظرفيت حکمراني برای انطباق با شرائط جديد آبي پژوهش های مجلس 1396 -
8 تدوين اقدامات و الزامات تقييني و نظارتي بحران آب مربوط به منابع آب مرزی و مشترک کشور پژوهش های مجلس 1396 -
9 تدوين اقدامات و الزامات تقييني و نظارتي مرتبط با توفان های گرد و خاک کشور پژوهش های مجلس 1396 -
10 ارتقای وضعيت استانداردهای بخش آب و آبفا با محوريت ارتقای استانداردهای بهره برداری در صنعت فاضلاب شرکت فاضلاب تهران 1395 -
11 ارائه خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور انجام طرح های مصوب و بررسي کارائي، ارزيابي و داوری تخصصي پروژه های پژوهشي شرکت مديريت منابع آب ايران 1395 -
12 اثر بخشي تکنيک های فني کشاورزی پايدار برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت های فاز سوم پروژه الگو سازی مشارکت مردم در احياء درياچه اروميه از طريق کشاورزی پايدار شهرستان های منتخب استان آذربايجان شرقي سازمان حفاظت محيط زيست 1395 -
13 اثر بخشي تکنيک های فني کشاورزی پايدار برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت های فاز سوم پروژه الگو سازی مشارکت مردم در احياء درياچه اروميه از طريق کشاورزی پايدار شهرستان های منتخب استان آذربايجان غربي سازمان حفاظت محيط زيست 1395 -
14 مطالعات ميداني و تحقيق جهت شناسائي منشاء آب ورودی به تونل های معدن نخلک با استفاده از فناوری ايزوتوپ های محيطي شرکت معدن تيس کوپان 1394 -
15 ارائه خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور ارزيابي علمي و راهبری و نظارت تخصصي بر پروژه های پژوهشي شرکت مديريت منابع آب ايران شرکت مديريت منابع آب ايران 1394 -
16 نظارت عالي برطرح تدوين راهبردها و برنامه سازگاری با تغيير اقليم در بخش آب و تهيه گزارش ملي طرح جهت تنظيم برنامه سازگاری موسسه تحقيقات آب 1394 -
17 مدل سازی سيستم های منابع آبي و کشاورزی تحت تاثير تغيير اقليم در حوضه آبريز طشک بختگان موسسه تحقيقات آب 1394 -
18 تحليل نهادی ظرفيت سازگاری سيستم مديريت آب در مقياس حوضه آبريز طشک بختگان نسبت به آثار ناشي از تغييز اقليم موسسه تحقيقات آب 1394 -

bulletطرح های اجرا شده

رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 تدوين دستور العمل صحت سنجي و تحليل پارامترهای کيفي در مطالعات مديريت کيفي منابع آب شرکت مهاب قدس 1395 -
2 پشتيباني علمي و فني به منظور نظارت بر مطالعات مرتبط با اهداف کمي طرح مطالعه طرحهای تامين آب در حوضه های آبريز کشور شرکت مديريت منابع آب ايران 1395 -
3 پشتيباني علمي و فني به منظور نظارت بر مطالعات مرتبط با اهداف کمي طرح مطالعه طرحهای تامين آب در حوضه های آبريز کشور شرکت مديريت منابع آب ايران 1395 -
4 پشتيباني علمي و فني به منظور نظارت بر مطالعات مرتبط با اهداف کمي طرح مطالعه طرح¬های تامين آب در حوضه های آبريز کشور شرکت مديريت منابع آب ايران 1395 -
5 تدوين دستور العمل صحت سنجي و تحليل پارامترهای کيفي در مطالعات مديريت کيفي منابع آب مهاب قدس 1395 -
6 تهيه و تدوين استانداردهای بهره وری صنعت آب کشور وزارت نیرو 1394 -
7 مطالعات محيط زيست طرح کنترل سيلاب صلاله عمان شرکت مهاب قدس 1394 -
8 مطالعات شناخت صنعت ساخت تجهيزات دريائي وزارت راه 1394 -
9 بررسي و نحليل آستانه وقوع خلاء زائي( کاويتاسيون) ناشي از ناهمواری های سطحي با توسعه يک مدل عددی سازمان آب و برق خوزستان 1394 -
10 شناسائي و بررسي اثر بخشي تکنيک های برتر به زراعي و به نژادی برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت های فاز دوم پروژه کشاورزی پايدار در حوزه آبريز درياچه اروميه و راهکارهای ارتقاء آنها سازمان حفاظت محيط زيست 1394 -
11 تعيين نياز آبي زيست محيطي تالاب ها و رودخانه های حوضه آبريز درياچه اروميه سازمان حفاظت محيط زيست 1394 -
12 بررسي اثر بخشي کاربرد تکنيک های مختلف در سطح مزرعه بر روی کاهش برداشت از منابع آب حوضه آبريز درياچه اروميه سازمان حفاظت محيط زيست 1393 -
13 توافقنامه کمک در برگزاری کارگاه مدلسازی مديريت منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
14 توافقنامه مشارکت در همايش های علمي و تحقيقاتي صنعت آب کشور و کارگاه مدلسازی مديريت منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
15 بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون آبشکن تحت جريان غير دائمي شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
16 بررسي تاثير تغيير اقليم بر توليد برقابي سازمان آب و برق خوزستان 1393 -
17 بررسي آزمايشگاهي ضريب آبگذری جريان در سرريزهای کنگره ای قوسي با پلان ذوزنقه ای شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
18 توسعه سامانه بهره برداری بر حسب درخواست در شبکه های آبياری با استفاده از روش يادگيری تقويتي - مطالعه موردی شبکه دز شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
19 بهبود عملکرد سرريز چند وجهي u شکل به وسيله شبيه سازی عددی شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
20 ترکيب بهينه سازی روش های سازه ای و غير سازه ای مديريت سيل در رودخانه های کوهستاني با رويکرد خطرپذيری شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
21 تدوين چارچوب حسابداری آب در مقياس حوضه های درجه سه - مطالعه موردی پياده سازی سيستم آب در محدوده مطالعاتي دشت مشهد آب منطقه ای خراسان 1393 -
22 ارائه خدمات مشاوره تحقیقاتی به منظور ارزیابی و داوری علمی پیشنهاد پروژه‌های پژوهشی و نظارت بر اجرای پروژه‌های مصوب شورای تحقیقات آب دفتر طرح تحقیقات کاربردی، شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392 -
23 موافقتنامه بسته مطالعاتي مديريت ريسک خشکسالي درياچه اروميه سازمان محيط زيست 1392 -
24 پروژه تحقيقاتي مدلسازی فيزيکي دو بعدی جهت بررسي عملکرد هيدروليکي بلوک دژپاد سازه پردازی ایران 1392 -
25 خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور ارزيابي و داوری علمي پروپزال های پژوهشي و نظارت بر اجرای پروژه های مصوب شورای تحقيقات آب دفتر طرح تحقيقات کاربردی 1392 -
26 خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ابلاغی ریاست جمهوری ریاست جمهوری 1391 -
27 بررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن و صفحات مستغرق یا آستانه بر کنترل رسوب و الگوی جریان در آبگیرهای جانبی نماینده مجری طرح عملیات کاربردی 1391 -
28 مدلسازی دو بعدی عددی انتقال رسوب ساحلی بوسیله روش هیدرودینامیک ذرات هموار سازمان مدیریت منابع آب 1391 -
29 مطالعات تعیین طیف امواج محدوده دریای عمان و تنگه هرمز سازمان بنادر و دریانوردی 1391 -
30 کاربرد روش تاگوچی برای تعیین پارامترهای رفتاری توده سنگ درزه‌دار بر اساس نتایج رفتارنگاری مطالعه موردی: مغار نیروگاه سیاه بیشه مدیریت منابع آب ایران 1391 -
31 تعیین شرایط مناسب آبگیری جانبی از قوس با استفاده از مدل عددی مدیریت منابع آب ایران (طرح تحقیقات کاربردی) 1391 -
32 شبیه‌سازی عملکرد دریچه‌های کشوئی تحتانی سد در حالت متحرک و ثابت در بازشدگی‌های متفاوت توسط مدل ریاضی flow-3d مدیریت منابع آب ایران 1391 -
33 تحلیل زمانی و مکانی مقادیر رسوب معلق در حوضه‌های آبریز اصلی ایران در دهه‌های اخیر مدیریت منابع آب ایران 1391 -
34 بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر روی سرریز اوجی دریچه‌دار مدیریت منابع آب ایران 1391 -
35 تهیه راهنمای اسناد همسان برای انتخاب مشاوران در پروژه‌های آب و آبفا استاندارد 1391 -
36 تهیه راهنمای ایمنی بهداشت و محیط زیست در صنعت آب و آبفا استاندارد 1391 -
37 بررسی گزارشات طرح‌های مطالعاتی توسعه منابع آب شامل موضوعات هواشناسی، هیدرولوژی برنامه‌ریزی منابع آب و... آب منطقه‌ای بوشهر 1391
38 مدیریت پروژه مطالعات مرحله اول سد مخزنی چول هول شرکت طرح نواندیشان 1391 -
39 مدلسازی فیزیکی دو بعدی حفاظت اراضی استحصالی فازهای ۲۲ تا ۲۴ و ۱۳ تمبک مهندسین مشاور هندسه پارس 1391 -
40 تأثیر تغییر اقلیم بر تولید برقابی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 1391
41 مقایسه تأثیر روش‌های عمق ـ سطح ـ تداوم و بیشینه‌سازی طوفان‌های بحران در میزان حداکثر بارش محتمل PMP شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390
42 مطالعات حداکثر سیل محتمل PMF در حوضه خراسان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390 -
43 خدمات مشاوره پژوهشی پروژه تعیین اولویت‌های پژوهشی بخش آب کشور سازمان مدیریت منابع آب – وزارت نیرو 1390 -
44 مطالعات بهینه‌سازی شبکه منابع آب استان خوزستان شرکت مهندسی مشاور آب و خاک تهران 1390 -
45 ارزیابی ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و ارائه برنامه مدیریت ریسک خشکسالی بخش‌های ذینفع با تأکید بر تأمین نیاز آبی دریاچه ارومیه سازمان محیط زیست کشور 1389 -
46 تهیه راهنمای روش‌های غیرسازه‌ای حفاظت مناطق ساحلی وزارت نیرو 1389 -
47 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر الگوی جریان و تنش برشی در یک کانال مستقیم روباز سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
48 مدیریت بهینه بهره‌برداری توأمان از سیستم سد و آبخوان به‌منظور تأمین آب کشاورزی دشت مراغه سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
49 پیش بینی و تعیین خطرپذیری آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از روش رتبه‌دهی تحلیلی و تکنیک مونت کارلو سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
50 بررسی عددی تأثیر شکل حوضچه رسوبگیر بر روی راندمان رسوبگذاری حوضچه سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
51 مشاوره پژوهشی پروژه اطلس بیابان‌زایی ایران موسسه تحقیقات آب 1389 -
52 پشتیبانی علمی، فنی و مشاوره‌های تخصصی پروژه‌ها و کمیته‌های فنی دفتر بهره‌برداری از تأسیسات وزارت نیرو - استاندارد 1389
53 آسیب شناسی الگوهای استفاده از آب در مصرف خانگی (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهانی) سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
54 تدوین برنامه فعالیت‌های پژوهشی و میدانی یخچال‌های طبیعی کشور مؤسسه تحقیقات آب 1388
55 بررسی و تحلیل خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) در حوضه رودخانه‌های کرخه آب منطقه‌ای کرمانشاه (غرب) 1388
56 بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی و الگوی جریان اطراف آبشکن‌های T شکل دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1388
57 تهیه فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور وزارت نیرو 1388
58 پشتیبانی علمی و فنی تهیه، ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1388
59 برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل HSPF و مقایسه آن با مدل‌های SWAT و SRM (مطالعه موردی یکی از حوضه‌های آبریز ایران) وزارت نیرو 1388
60 برآورد معادله بیلان آب در منطقه کارستی کوه خدابنده استان زنجان وزارت نیرو 1388
61 خدمات مشاوره‌ای: بررسی نوسانات دریا ی خزر و مطالعه ساختار وزارت نیرو 1388
62 تهیه راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها دفتر نظام مهندسی و استانداردهای آب و آبفا وزارت نیرو 1387
63 بررسی تأثیر رفتارهای هیدرومکانیکی توده سنگ درزه‌دار بر پایداری تکیه‌گاه‌های سدهای بتن قوسی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387
64 مطالعه عددی تأثیر پارامترهای رفتار شکننده سنگ‌های سخت بر نتایج حاصل از تحلیل تنش- تغییر شکل تونل‌ها دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387
65 بررسی زاویه واگرایی قسمت ابتدایی مخازن سدها بر نحوه پیشروی رسوب در مخزن دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387
66 اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرایط احراز مجریان دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387
67 تحلیل شکست لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی به روش هیبرید (المان مجزا و المان مرزی) وزارت نیرو 1387
68 بررسی کیفی پساب خروجی از آب شیرین‌کن‌های لار، لامرد و حاجی آباد آبفا فارس 1387
69 مطالعه آزمایشگاهی کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از صفحات مستغرق در قوس 180 درجه وزارت نیرو 1387 -
70 برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای irs وزارت نیرو 1387
71 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان آشفته حول آبشکن با شکل‌های مختلف دماغه دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386
72 تهیه فهرست خدمات و راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار ( سیستم های نوین) دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1386
73 راهکارهای انتقال مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به تشکل‌های خصوصی (پایلوت شبکه آبیاری دشت قزوین) دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386
74 بررسی تأثیر ناپیوستگی‌ها بر رفتار لرزه‌ای مغارهای نیروگاهی بزرگ دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386
75 پروژه هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد پروژه تقویت مشارکت‌های مردمی در بخش آب وزارت نیرو 1386
76 تعیین حریم بستر هیدرودینامیک مورفولوژی و رسوب، بهره­‌برداری و مدیریت سواحل در اجرای ساماندهی رودخانه مرزی اروندرود مهندسین مشاور دزآب 1386
77 پشتیبانی علمی و فنی تهیه، ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور ( سوم استاندارد) وزارت نیرو 1386
78 ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای وزارت نیرو 1386
79 مطالعه و ارائه راهکارهای عملی طراحی هیدرولیکی روش Hydro-suction برای رسوب‌زدایی وزارت نیرو 1386
80 دستور العمل روش محاسبه حداکثر سیلاب محتمل (PMF) وزارت نیرو 1386
81 جمع‌آوری و بررسی پیشینه مطالعاتی انجام شده در زمینه روش‌های واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت نیرو 1386
82 تصفیه آب‌های شرب آلوده به نیترات با دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک بیوفیلتر هیدروژنی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1385
83 شبیه‌سازی عددی سه بعدی پخش و انتقال نفت در مناطق ساحلی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1385
84 تهیه دستورالعمل انتخاب و استفاده از روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1385
85 مطالعات طرح پهنه‌بندی و پایش خشکسالی استان تهران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 1385
86 لوله‌های بتنی پیش تنیده تحت فشار وزارت نیرو 1385
87 خدمات مهندسی سیستم‌های هوشمند مختلط در مدیریت و بهره‌برداری از مخازن چندگانه چند هدفه وزارت نیرو 1385
88 تهیه فهرست خدمات مطالعات نحوه استفاده از پساب حاصل از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری وزارت نیرو 1385
89 ارائه خدمات مشاوره زیست محیطی (ESO) پروژه‌های بهره‌مند از وام بانک جهانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 1385
90 مدیریت جریان‌های غیر ماندگار در کانال‌های اصلی شبکه آبیاری و رفع مشکلات هیدرولیکی ـ مدیریتی ناشی از آن دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
91 مستندسازی اقدامات انجام شده در مقابله با خشکسالی‌های اخیر کشور (در حوزه شش شرکت آب منطقه­‌ای) دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
92 تقویت مشارکت‌های مردمی در بخش آب مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری 1384 -
93 جمع آوری و بررسی پیشینه مطالعاتی پروژه‌های انجام شده در خصوص مدل­‌های عددی جریان و رسوب در رودخانه‌ها دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
94 نرم افزار طراحی شکل بهینه سدهای بتنی قوسی در برابر زلزله دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
95 بارگذاری زلزله برای سازه‌های هیدرولیکی واقع در ساختگاه­‌های دره‌­ای دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
96 ارزیابی ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع آب، مطالعه موردی حوضه زاینده رود دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
97 پشتیبانی علمی و فنی تهیه ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور ( دوم استاندارد) وزارت نیرو 1384 -
98 پروژه مدیریت خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک وزارت نیرو 1384 -
99 تهیه دستورالعمل محاسبه و تعیین ضریب زهکشی عمقی (زیرزمینی) در اراضی تحت آبیاری برای مناطق خشک و نیمه‌خشک وزارت نیرو 1384 -
100 بازنگری فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها وزارت نیرو 1384 -
101 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جریان‌های ریزشی سازمان مدیریت منابع آب 1383 -
102 تهیه راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی دفتر نظام مهندسی و استانداردهای آب و آبفا وزارت نیرو 1383 -
103 ارائه خدمات نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور (اول استاندارد) دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1383 -
104 دستورالعمل کاربرد مهندسی رودخانه جهت حفظ ابنیه فنی راه و راه­ آهن وزارت راه و ترابری، پژوهشکده راه و ترابری 1383 -
105 تهیه نقشه آسیب‌پذیری منابع آب زیرزمینی دشت‌های تهران و کرج وزارت نیرو 1383 -
106 راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه وزارت نیرو 1383 -
107 انجام مطالعات پخش حرارت آبگیر مبین در منطقه عسلویه سازمان کشتیرانی 1382 -