گروه‌های پژوهشی


 
محیط زیست
محیط زیست

شناسایی و اجراي روش‌های مدیریت کیفیت آب و حفظ محیط زیست، بررسی و مدلسازی آلاینده‌ها در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها، آلودگی آب‌های زیرزمینی و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبی (EIA) زمینه‌های فعالیت این گروه می‌باشد.

منابع آب
منابع آب

چرخه آب، ارزیابی کمّی و کیفی منابع آب، ارائه راهبردهای مدیریت پایدار حوضه و آبخیز، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک، کنترل فرسایش و مهار رسوب زمینه های مورد توجه این گروه است.

هیدروانفورماتیک
هیدروانفورماتیک

گروه هيدروانفورماتيک با هدف شناسايي، معرفي و توسعه روش‌هاي نوين تحليلي و فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ابزارهاي كارآمد مديريتي در زمينه‌هاي مختلف مهندسي آب در انواع محيط‌هاي آبي شكل گرفته‌ است.

هیدرولیک
هیدرولیک

گروه هیدرولیک با هدف انجام تحقیقات در زمینه‌های هیدرولیك جریان، هیدرولیك رسوب، مهندسی رودخانه، هیدرولیك دریا، سازه‌های دریایی، مهندسی سواحل، سازه‌های هیدرولیكی، مدل‌های فیزیكی، مدل‌های ریاضی، مهندسی سیلاب، هیدرولیك آب‌های زیرزمینی و بهینه‌سازی هیدرولیكی طرح‌های آبی فعالیت می‌کند.