افراد


 

bullet اعضاء هیأت‌علمی

#

نام و نام خانوادگی: دکتر علی محمد احمدی

تلفن: 82883919

دورنگار: 88008571

ایمیل: aahmadi@modares.ac.ir

اتاق: طبقه دوم، اتاق 309

#

نام و نام خانوادگی: دکتر لطفعلی عاقلی

تلفن: 82883922

دورنگار: 88008571

ایمیل: aghelik@modares.ac.ir

اتاق: طبقه دوم، اتاق 303

#

نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی عزتی

تلفن: 82883918

دورنگار: 88008571

ایمیل: mezzati@modares.ac.ir

اتاق: طبقه دوم، اتاق 310

#

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسن مصطفوی

تلفن: 82883924

دورنگار: 88008571

ایمیل: mmostafavi@modares.ac.ir

اتاق: طبقه اول، حوزه ریاست

#

نام و نام خانوادگی: دکتر امیرحسین مزینی

تلفن: 82883903

دورنگار: 88008571

ایمیل: mozayani@modares.ac.ir

اتاق: طبقه اول، حوزه ریاست

bullet اساتید مدعو

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک رشته تحصیلی
1 عباس عصاری آرانی PhD توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
2 حسین اصغرپور PhD اقتصاد پژوهش
3 صادق بختیاری PhD اقتصاد ایران و توسعه، اقتصاد پژوهش
4 علی حاجی نژاد PhD برنامه ریزی شهری و منطقه ای
5 غلامرضا خاکسار PhD اقتصاد ایران و توسعه، اقتصاد کشاورزی
6 یداله دادگر PhD اقتصاد بخش عمومی
7 حسین صادقی PhD اقتصاد کشاورزی
8 علی عسگری PhD برنامه ریزی شهری و منطقه ای
9 نادر مهرگان PhD اقتصاد پژوهش، اقتصاد کشاورزی
10 مسعود همایونی فر PhD برنامه ریزی شهری و منطقه ای
11 میثم موسایی PhD اقتصاد اسلامی
12 مرتضی سامتی PhD اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سنجی

bullet کارمندان

#

نام و نام خانوادگی: مرتضی برزگر

سمت: مسئول امور مالی

تلفن: 82883909

ایمیل: barzegar47@modares.ac.ir

اتاق: طبقه اول، اتاق 208

#

نام و نام خانوادگی: محمد نوروزی

سمت: مدیر داخلی فصلنامه

تلفن: 82883911

دورنگار: 82883911

ایمیل: nowrouzi@modares.ac.ir

اتاق: طبقه اول، اتاق 206

#

نام و نام خانوادگی: مریم طالبی

سمت: مسئول اجرایی فصلنامه

تلفن: 82883907

دورنگار: 82883911

ایمیل: jerc@modares.ac.ir

اتاق: طبقه اول، اتاق 206

#

نام و نام خانوادگی: معصومه محمدی ضرون

سمت: کارشناس کتابخانه

تلفن: 82883935

اتاق: طبقه همکف، اتاق 101

#

نام و نام خانوادگی: زهرا سقاء

سمت: متصدی امور دبیرخانه / حروفچین

تلفن: 82883910

اتاق: طبقه اول، اتاق 207

#

نام و نام خانوادگی: مرضیه ارغوانی

سمت: متصدی امور دبیرخانه / حروفچین

تلفن: 82883910

اتاق: طبقه اول، اتاق 207

#

نام و نام خانوادگی: محمدحسین قنبری

سمت: خدمات

تلفن: 82883903

اتاق: طبقه اول، حوزه ریاست

#

نام و نام خانوادگی: عین اله پرهیزکار

سمت: خدمات

تلفن: 82883914

اتاق: طبقه دوم