انتشارات


 

bullet فصلنامه پژوهش های اقتصادی

bullet کتاب‌ها

بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)

تنظیم دبیرخانه دبیرخانه دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(ره)

سال نشر: 1380
قیمت: 3000

تجارت و توسعه

دکتر مرتضی اسدی دکتر مرتضی قره باغیان

سال نشر: 1375
قیمت: 3500

مجموعه مقالات همایش اقتصاد و انتخابات

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1384
قیمت: 5000

مباحثی در اقتصاد انتخابات

دکتر مرتضی عزتی

سال نشر: 1384
قیمت: 5000

کتابشناسی اقتصاد اسلامی

دکتر میثم موسایی

سال نشر: 1382
قیمت: 8000

اقتصاد خرد جلد اول

دکتر پرویز داودی

سال نشر: 1374
قیمت: 3400

مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی

دکتر حسین صادقی

سال نشر: 1375
قیمت: 4500

اقتصاد نظری و کاربردی نفت

نویسنده: دکتر مجید احمدیان

سال نشر: 1378
قیمت: 8000

مجموعه مقالات همایش ملی توسعه سرمایه گذاری در گردشگری

نویسنده: تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1387
قیمت:

ربا و کاهش ارزش پول

نویسنده: دکتر میثم موسایی

سال نشر: 1383
قیمت: 3500

تاریخ اندیشه ها و عقاید اقتصادی

ترجمه: دکتر هادی صمدی

سال نشر: 1374
قیمت: 3500

مالیه عمومی و اقتصاد دولت

نویسنده: دکتر یدالله دادگر

سال نشر: 1384
قیمت:

مجموعه مقالات همایش تامین مالی کشاورزی تجربه ها و درسها

تنظیم مرکز تحقیق و توسعه بانک کشاورزی

سال نشر: 1382
قیمت: 4000

ماهیت اقتصادی مجموعه مقالات، پرسش ها و پاسخ ها

نویسنده: تنظیم دکتر علی محمد احمدی

سال نشر: 1381
قیمت: 3000

امکان سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران

نویسنده: دکتر امیرحسین مزینی

سال نشر: 1389
قیمت: 5000

گزارش اقتصاد اسلامی ایران سال 1394

نویسنده: دکتر مرتضی عزتی

سال نشر: 1395
قیمت: 8000

خلاصه مقالات اولین سمینار بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1368
قیمت: 1000

مسائل اقتصاد خرد و جوابها

نویسنده: دیوید.م. وینچ

سال نشر: 1381
قیمت: 4000

تدریس اقتصاد اسلامی

ویراستار: دکتر مرتضی عزتی

سال نشر: 1382
قیمت: 2500

مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه اقتصاد ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1380
قیمت: 4000

مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1383
قیمت: 4000

مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1385
قیمت: 4000

مجموعه مقالات چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1386
قیمت: 4000

مجموعه مقالات اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1379
قیمت: 3000

مجموعه مقالات دومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1382
قیمت: 3000

مجموعه مقالات سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1382
قیمت: 4000

مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1384
قیمت: 4000

مجموعه مقالات پنجمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1386
قیمت: 4500

مجموعه مقالات ششمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1388
قیمت: 5000