مجتبی رفیعیان
دانشیار
  • دکتری: جغرافیا - شهری
  • کارشناسی‌ارشد: جغرافیای انسانی
  • کارشناسی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • آدرس: دانشکده هنر و معماری،گروه شهرسازی