برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# زبان تخصصي (اختیاری) زارع زاده فهيمه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس هنر اسلامي
# كارگاه طراحي سنتي (1) (اختیاری) عصمتي آمر آباد حسين کارشناسی‌ارشد درس(ع): يك شنبه 14:00-18:00 مکان: كارگاه هنر اسلامي
# هنر از منظر حكمت - فلسفه و كلام اسلامي (اصلی) زارع زاده فهيمه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس هنر اسلامي
# مباني زيبايي شناسي هنر اسلامي (اصلی) شايسته فر مهناز کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس هنر اسلامي
# مطالعات تطبيقي هنر اسلامي (اصلی) شايسته فر مهناز کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس هنر اسلامي
# كارگاه نگارگري (2) (اختصاصی) اسكندرپورخرمي پرويز کارشناسی‌ارشد درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00 مکان: كارگاه هنر اسلامي
# كارگاه تذهيب (اختصاصی) اسكندرپورخرمي پرويز کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 14:00-18:00 مکان: كارگاه هنر اسلامي
# كارگاه بوم سازي سنتي (اختصاصی) عصمتي آمر آباد حسين کارشناسی‌ارشد درس(ع): سه شنبه 08:00-12:00 مکان: كارگاه هنر اسلامي
# طراحي در هنرهاي اسلامي (اصلی) خزائي محمد دکتری درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس هنر اسلامي
# بررسي و تحليل هنرهاي اسلامي (اصلی) شايسته فر مهناز دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس هنر اسلامي
# كاركرد نقوش در هنرهاي اسلامي معاصر (اصلی) احمد پناه سيد ابوتراب دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس هنر اسلامي
# نگارگري معاصر ايران (اختصاصی) حسن وند محمدكاظم دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس هنر اسلامي