برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# رسانه معاصر (بيانيه و ايده آفريني) (اختیاری) حسن وند محمدكاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه نقاشي ديواري
# كارگاه تخصصي نقاشي ديواري (پایه) حسن وند محمدكاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه نقاشي ديواري
# نظريه و نقد هنرهاي تجسمي (پایه) حيدري مرتضي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: ساختمان آموزش
# نقد و بررسي نقاشي ايراني (پایه) حسن وند محمدكاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: ادبيات نمايشي
# نقاشي تجربي (پایه) حيدري مرتضي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-13:00 مکان: كارگاه نقاشي 1
# روش تحقيق (پایه) حسن وند محمدكاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: ساختمان آموزش
# زبان تخصصي (جبرانی) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد