برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7009001-01
 • حسن وند محمدكاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه نقاشي ديواري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7009078-01
 • حسن وند محمدكاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: ساختمان آموزش
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7009054-01
 • اساتيد گروه آموزشي
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه نقاشي ديواري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7009002-01
 • حسن وند محمدكاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه نقاشي ديواري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7009070-01
 • حيدري مرتضي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: ساختمان آموزش
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7009075-01
 • حيدري مرتضي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-13:00 مکان: كارگاه نقاشي 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7009072-01
 • حسن وند محمدكاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت