برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# سازه هاي سنتي (اختیاری) دانشجو خسرو کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# معماري همساز بااقليم (اختیاری) مهدوي نژاد محمدجواد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# روشهاي پيشرفته ساخت (اختیاری) دانشجو خسرو کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
# باغ ايراني (اختیاری) انصاري مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
# منظر طبيعي و سرزميني ايران (اختیاری) سوزنچي كيانوش کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
# سازه هاي سنتي (اختیاری) دانشجو خسرو کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه فني
# معماري همساز بااقليم (اختیاری) مهدوي نژاد محمدجواد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه فني
# روشهاي پيشرفته ساخت (اختیاری) دانشجو خسرو کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# باغ ايراني (اختیاری) انصاري مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه منظر
# منظر طبيعي و سرزميني ايران (اختیاری) سوزنچي كيانوش کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه منظر
# مباحث منتخب در معماري منطبق با اقليم (اختیاری) مهدوي نژاد محمدجواد کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس معماري 2 (106)
# سازه هاي نو درمعماري (اختیاری) زركش افسانه کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# مباحث نظري در پيش ساختگي (اختیاری) دانشجو خسرو کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس معماري 2 (106)
# قلمروهاي جامعه شناسي در معماري (اختیاری) يگانه منصور کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس معماري 2 (106)
# برنامه ريزي معماري (اختیاری) بمانيان محمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# روانشناسي محيط و منظر (پيشرفته) (اختیاری) انصاري مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-16:00 مکان: كلاس معماري 2 (106)
# پايداري در معماري منظر (اختیاری) سوزنچي كيانوش کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-13:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# منظر شهري (اصلی) حقيقت بين مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
# روش تحقيق معماري (اصلی) يگانه منصور کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
# طرح معماري 1 (اصلی) فرج الهي راد امير کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-19:00 مکان: كارگاه فني
# طرح منظر 1 (اصلی) سوزنچي كيانوش کارشناسی‌ارشد درس(ع): شنبه 13:00-16:00 مکان: كارگاه منظر
# طرح منظر 3 (اصلی) حقيقت بين مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-17:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# طراحي فني (اصلی) فرج الهي راد امير کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه منظر
# تاريخ باغ و منظر جهان (اصلی) حقيقت بين مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
# منظر شهري (اصلی) حقيقت بين مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه فني
# روش تحقيق معماري (اصلی) يگانه منصور کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه فني
# سيرانديشه هاي معماري (اصلی) فرج الهي راد امير کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه فني
# طرح معماري 1 (اصلی) يگانه منصور کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-15:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# طرح منظر 1 (اصلی) حقيقت بين مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 10:00-13:00 مکان: كارگاه منظر
# طرح منظر 3 (اصلی) انصاري مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-17:00 مکان: كارگاه فني
# طراحي فني (اصلی) فرج الهي راد امير کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# تاريخ باغ و منظر جهان (اصلی) حقيقت بين مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه منظر
# معماري اسلامي(حكمت و روشها) (اصلی) بمانيان محمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# معماري و طبيعت (اصلی) دانشجو خسرو کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس معماري 2 (106)
# زبان مشترك معماري و سايرهنرها (اصلی) انصاري مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# سمينار تخصصي 1 (نظريه هاي معماري منظر) (اصلی) انصاري مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-16:00 مکان: كارگاه فني
# قوانين مديريت اجراي پروژه هاي معماري (جبرانی) بمانيان محمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# فنون واجراي ساختمان (جبرانی) زركش افسانه کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
# روش تحقيق (جبرانی) يگانه منصور کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: پرديس
# شناخت مصالح و جزئيات اجرايي محوطه سازي (جبرانی) دانشجو خسرو کارشناسی‌ارشد درس(ع): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
# قوانين مديريت اجراي پروژه هاي معماري (جبرانی) بمانيان محمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# فنون واجراي ساختمان (جبرانی) زركش افسانه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس معماري 1(103)
# روش تحقيق (جبرانی) يگانه منصور کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه منظر
# شناخت مصالح و جزئيات اجرايي محوطه سازي (جبرانی) دانشجو خسرو کارشناسی‌ارشد درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه منظر
# شناخت شناسي (جبرانی) سوزنچي كيانوش کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: ساختمان آموزش
# تاريخ باغ و منظر جهان (جبرانی) حقيقت بين مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه منظر