برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007006-01
 • صبحيه محمدحسين
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007090-02
 • اربابي هاني
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007090-01
 • اربابي هاني
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007045-01
 • عزيزي مجتبي
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007052-01
 • اشتهارديان احسان اله
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007084-01
 • اشتهارديان احسان اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007084-02
 • اشتهارديان احسان اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007068-01
 • اشتهارديان احسان اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007068-02
 • اشتهارديان احسان اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007016-02
 • صبحيه محمدحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007016-01
 • صبحيه محمدحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007089-01
 • اربابي هاني
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007089-02
 • اربابي هاني
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007087-02
 • عزيزي مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007087-01
 • عزيزي مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007077-01
 • صبحيه محمدحسين
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007082-02
 • صبحيه محمدحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7007082-01
 • صبحيه محمدحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت