برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# قوانين و مقررات پيمان (اختیاری) اربابي هاني کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# برنامه ريزي و سازماندهي طرح ها (اختیاری) اربابي هاني کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
# قوانين و مقررات پيمان (اختیاری) اربابي هاني کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# برنامه ريزي و سازماندهي طرح ها (اختیاری) اربابي هاني کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# تئوري سيستمها (اختیاری) اشتهارديان احسان اله دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# روشهاي مديريت پروژه 2 (اصلی) صبحيه محمدحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): پنج شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
# روشهاي مديريت پروژه 1 (اصلی) اشتهارديان احسان اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
# نظريه هاي مديريت پروژه (اصلی) صبحيه محمدحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): پنج شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
# روش هاي آماري و تحقيق در عمليات در مديريت (اصلی) اشتهارديان احسان اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# مديريت مالي پروژه (اصلی) عزيزي مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
# روشهاي مديريت پروژه 2 (اصلی) صبحيه محمدحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# روشهاي مديريت پروژه 1 (اصلی) اشتهارديان احسان اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# نظريه هاي مديريت پروژه (اصلی) صبحيه محمدحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# روش هاي آماري و تحقيق در عمليات در مديريت (اصلی) اشتهارديان احسان اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# مديريت مالي پروژه (اصلی) عزيزي مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# تامين مالي پروژه پيشرفته (اصلی) عزيزي مجتبي دکتری درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# نظريه ها، روشها و استانداردهاي مديريت طرح (اصلی) صبحيه محمدحسين دکتری درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
# اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه و ساخت (جبرانی) صبحيه محمدحسين دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت