برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# پيش از چاپ، چاپ، بعد از چاپ (اختیاری) احمد پناه سيد ابوتراب کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-17:00 مکان: پرديس
# پيش از چاپ، چاپ، بعد از چاپ (اختیاری) احمد پناه سيد ابوتراب کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-12:00 مکان: كارگاه گرافيك
# ارتباط تصويري تخصصي 1 ( گرافيك رسانه هاي چاپي) (اصلی) خزائي محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-17:00 مکان: پرديس
# ارتباط تصويري تخصصي 3 ( گرافيك محيطي) (اصلی) احمد پناه سيد ابوتراب کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-17:00 مکان: كارگاه گرافيك
# روش تحقيقي در هنر (اصلی) احمد پناه سيد ابوتراب کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
# ارتباط تصويري تخصصي 1 ( گرافيك رسانه هاي چاپي) (اصلی) خزائي محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-12:00 مکان: كارگاه گرافيك
# ارتباط تصويري تخصصي 3 ( گرافيك محيطي) (اصلی) احمد پناه سيد ابوتراب کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-12:00 مکان: كارگاه گرافيك
# روش تحقيقي در هنر (اصلی) احمد پناه سيد ابوتراب کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه گرافيك
# گرافيك و هنر جديد (اصلی) خزائي محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-16:00 مکان: كارگاه گرافيك