برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002100-01
 • خزائي محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-12:00 مکان: كارگاه گرافيك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002100-02
 • خزائي محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-17:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002102-01
 • احمد پناه سيد ابوتراب
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-12:00 مکان: كارگاه گرافيك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002102-02
 • احمد پناه سيد ابوتراب
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-17:00 مکان: كارگاه گرافيك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002106-01
 • احمد پناه سيد ابوتراب
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-16:00 مکان: كارگاه گرافيك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002106-02
 • احمد پناه سيد ابوتراب
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-17:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002103-02
 • احمد پناه سيد ابوتراب
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002103-01
 • احمد پناه سيد ابوتراب
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه گرافيك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7002104-01
 • خزائي محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-16:00 مکان: كارگاه گرافيك
 • دریافت