برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روش تحقيق در هنر (پایه) حامدسقايان مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
# نشانه ها و معنا در ادبيات نمايشي (پایه) مهندس پور فرهاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
# كارگاه كارگرداني پيشرفته (2) (پایه) دل خواه مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-13:00 مکان: پلاتو بزرگ
# هدايت بازيگر در سينما (اختیاری) دل خواه مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: پلاتو بزرگ
# تحقيق در تئاتر ايران و درام ديني (اختیاری) يوسفيان كناري محمدجعفر کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
# نظريه هاي بازيگري در قرن بيستم (1) (پایه) دل خواه مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: پلاتو كوچك
# فنون بازيگري (1) (پایه) حامدسقايان مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: پلاتو بزرگ
# فنون بازيگري (3) (پایه) حامدسقايان مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: پلاتو كوچك
# حكمت هنر اسلامي (پایه) حامدسقايان مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
# بازيگري شيوه (متد اكتينگ) (پایه) دل خواه مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: پلاتو بزرگ
# بداهه سازي (اختیاری) مهندس پور فرهاد کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: پلاتو بزرگ
# ديدن و تحليل بازيگري (اختیاری) حامدسقايان مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
# بازيگري در سينما (اختیاری) دل خواه مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ع): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: پلاتو كوچك
# بداهه سازي و هدايت بازيگر (پایه) حامدسقايان مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: پلاتو بزرگ
# حركت و بيان (جبرانی) مهندس پور فرهاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: پلاتو كوچك
# صدا و بيان (جبرانی) دل خواه مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: پلاتو كوچك