برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006081-01
 • دل خواه مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ع): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: پلاتو كوچك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006073-01
 • دل خواه مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: پلاتو بزرگ
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006077-01
 • مهندس پور فرهاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: پلاتو بزرگ
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006087-01
 • حامدسقايان مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: پلاتو بزرگ
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006061-01
 • يوسفيان كناري محمدجعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006058-01
 • مهندس پور فرهاد
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: پلاتو كوچك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006072-01
 • حامدسقايان مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006078-01
 • حامدسقايان مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006037-01
 • حامدسقايان مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006063-01
 • دل خواه مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: پلاتو كوچك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006068-01
 • حامدسقايان مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: پلاتو بزرگ
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006070-01
 • حامدسقايان مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: پلاتو كوچك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006042-01
 • دل خواه مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-13:00 مکان: پلاتو بزرگ
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006038-01
 • مهندس پور فرهاد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006066-01
 • دل خواه مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: پلاتو كوچك
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7006046-01
 • دل خواه مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: پلاتو بزرگ
 • دریافت