برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004293-01
 • داداش پور هاشم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004270-01
 • صارمي حميد رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004270-02
 • رفيعيان مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004098-01
 • داداش پور هاشم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004307-01
 • داداش پور هاشم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004269-02
 • رفيعيان مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004269-01
 • رفيعيان مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004125-01
 • صارمي حميد رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004125-02
 • صارمي حميد رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004236-02
 • خاتمي سيدمهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004236-01
 • خاتمي سيدمهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004294-01
 • تقوائي علي اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004323-01
 • پورجعفر محمدرضا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004131-01
 • تقوائي علي اكبر و خاتمي سيدمهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه طراحي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004131-02
 • تقوائي علي اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004231-01
 • رنجبر احسان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه طراحي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004231-02
 • رنجبر احسان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004268-02
 • خاتمي سيدمهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004268-01
 • خاتمي سيدمهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: مديريت پروژه و ساخت
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004321-01
 • صفورا محمدعلي و پورجعفر محمدرضا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004292-01
 • داداش پور هاشم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004333-01
 • رفيعيان مجتبي و صارمي حميد رضا
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004127-01
 • رفيعيان مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): شنبه 08:30-11:30 مکان: كارگاه برنامه ريزي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004127-02
 • صارمي حميد رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ع): دو شنبه 13:00-16:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004102-01
 • داداش پور هاشم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): دو شنبه 13:00-16:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004072-02
 • صفوي سيدعلي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ع): سه شنبه 13:00-16:00 مکان: كارگاه طراحي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004072-01
 • صفورا محمدعلي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): سه شنبه 09:00-12:00 مکان: كارگاه طراحي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004234-02
 • رنجبر احسان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ع): دو شنبه 15:00-18:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004234-01
 • رنجبر احسان و پورجعفر محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه طراحي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004230-02
 • صفوي سيدعلي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004230-01
 • صفوي سيدعلي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه طراحي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004229-02
 • پورجعفر محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004229-01
 • پورجعفر محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه طراحي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004322-01
 • رفيعيان مجتبي
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004295-01
 • شمس الديني علي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004267-02
 • رفيعيان مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004267-01
 • رفيعيان مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه طراحي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004291-01
 • داداش پور هاشم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7004340-01
 • تقوائي علي اكبر و خاتمي سيدمهدي و صارمي حميد رضا
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
 • دریافت