برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اقتصاد منطقه اي (پایه) داداش پور هاشم کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# توان و محدوديت هاي رشد و توسعه منطقه اي (اقتصادي - اجتماعي - زيست محيطي و...) (پایه) تقوائي علي اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# نظام اطلاعات جغرافيايي (GIS) پيشرفته (پایه) شمس الديني علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# برنامه ريزي حوزه هاي مادر شهري (اختیاری) داداش پور هاشم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# مطالعات تطبيقي نظريه هاي جديد شهرسازي (پایه) رفيعيان مجتبي دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# چالش هاي شهرسازي در ايران (پایه) پورجعفر محمدرضا دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# جهاني شدن و شهر (اختیاری) تقوائي علي اكبر دکتری درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# سمينار: تحليل مسائل شهري ايران (اختیاری) رفيعيان مجتبي دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# ويژه 2: موضوع آزاد در چارچوب رساله (اختیاری) تقوائي علي اكبر دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي
# روش هاي كمي و كيفي پيشرفته در شهرسازي (اصلی) صفوي سيدعلي دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه برنامه ريزي منطقه اي