برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# هنر ايران قبل از اسلام (اختیاری) افهمي رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: پژوهش هنر
# جامعه شناسي هنر (اختیاری) كشاورز افشار مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: پژوهش هنر
# هنرو ارتباطات جهاني (اختیاری) شيخ مهدي علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: ساختمان آموزش
# هنر معاصر (نظريه ها و مكاتب) (اختیاری) افهمي رضا دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: پژوهش هنر
# حكمت هنر اسلامي (اصلی) خدارحمي نافچي اصفهاني محمدفريد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: پژوهش هنر
# مطالعات تطبيقي هنر (1) (اصلی) پورمند حسن علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-16:00 مکان: پژوهش هنر
# كارگاه روش تحقيق (اصلی) افهمي رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:00-12:00 مکان: پژوهش هنر
# زبان و بيان در هنر جديد (اصلی) كشاورز افشار مهدي دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: ساختمان آموزش
# زبان و بيان در هنر سنتي (اصلی) فهيمي فر اصغر دکتری درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00
# روشها و نظريه هاي نقد در هنر (اصلی) پورمند حسن علي دکتری درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: پژوهش هنر