برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# سينماي امروز جهان (اختیاری) ندائي اميرحسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# مباني نقد و تحليل فيلم (اختیاری) شيخ مهدي علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
# كارگاه پويانمايي (1) (اصلی) اميرشاه كرمي سيدنجم الدين کارشناسی‌ارشد درس(ع): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: استوديو
# كارگرداني پويانمايي (1) (اصلی) صفورا محمدعلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: استوديو
# فيلمنامه نويسي پويانمايي (اصلی) صفورا محمدعلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# كاربرد كامپيوتردر سينماي پويانمايي 1 (اختصاصی) اميرشاه كرمي سيدنجم الدين کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: مركز كامپيوتر
# سير تحول سينماي پويانمايي (اختصاصی) اميرشاه كرمي سيدنجم الدين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
# مباني نقد و تحليل فيلمنامه (اصلی) ندائي اميرحسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: پرديس
# كارگاه فيلم سازي پيشرفته (1) (اصلی) شيخ مهدي علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
# تحول بيان سينمايي (اصلی) شيخ مهدي علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# كارگاه پويانمايي (1) (اصلی) اميرشاه كرمي سيدنجم الدين کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه انيميشن و سينما
# كارگاه پويانمايي (3) (اصلی) اميرشاه كرمي سيدنجم الدين کارشناسی‌ارشد درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: استوديو
# كارگرداني پويانمايي (1) (اصلی) صفورا محمدعلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كارگاه انيميشن و سينما
# كارگرداني پويانمايي (3) (اصلی) صفورا محمدعلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: استوديو
# فيلمنامه نويسي پويانمايي (اصلی) صفورا محمدعلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كارگاه انيميشن و سينما
# كاربرد كامپيوتردر سينماي پويانمايي 1 (اختصاصی) اميرشاه كرمي سيدنجم الدين کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: مركز كامپيوتر
# سير تحول سينماي پويانمايي (اختصاصی) اميرشاه كرمي سيدنجم الدين کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه انيميشن و سينما
# مباني نقد و تحليل فيلمنامه (اصلی) ندائي اميرحسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: استوديو
# كارگاه فيلم سازي پيشرفته (1) (اصلی) شيخ مهدي علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: ساختمان آموزش
# كارگاه فيلم سازي پيشرفته (3) (اصلی) ندائي اميرحسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: استوديو