برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مباني نقد ادبيات نمايشي (1) (پایه) مختابادامرئي سيدمصطفي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: ادبيات نمايشي
# روش تحقيق درهنر (پایه) يوسفيان كناري محمدجعفر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: ادبيات نمايشي
# بررسي نظريه هاي جديددرادبيات نمايشي معاصر (پایه) يوسفيان كناري محمدجعفر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:00-10:00 مکان: ادبيات نمايشي
# جنبه هاي نمايشي در ادبيات فارسي (1) (پایه) يوسفيان كناري محمدجعفر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
# نگارش براي راديو و تلويزيون (پایه) لزگي سيدحبيب اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: ادبيات نمايشي
# مقاله وسمينار (اختیاری) لزگي سيدحبيب اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 09:00-11:00 مکان: ادبيات نمايشي
# مباني نقد ادبيات نمايشي (1) (پایه) مختابادامرئي سيدمصطفي کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
# روش تحقيق درهنر (پایه) يوسفيان كناري محمدجعفر کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
# جنبه هاي نمايشي در ادبيات فارسي (1) (پایه) يوسفيان كناري محمدجعفر کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
# نگارش براي راديو و تلويزيون (پایه) لزگي سيدحبيب اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: پرديس
# نشانه ها ومعنا در ادبيات نمايشي (اصلی) مختابادامرئي سيدمصطفي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: ادبيات نمايشي
# زبان تخصصي (1) (جبرانی) لزگي سيدحبيب اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
# زبان شناسي عمومي (جبرانی) مختابادامرئي سيدمصطفي کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
# زبان تخصصي (1) (جبرانی) لزگي سيدحبيب اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: ادبيات نمايشي
# زبان شناسي عمومي (جبرانی) مختابادامرئي سيدمصطفي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: ادبيات نمايشي