برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001012-01
 • يوسفيان كناري محمدجعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:00-10:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001013-01
 • يوسفيان كناري محمدجعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس كارگرداني و بازيگري
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001013-02
 • يوسفيان كناري محمدجعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001009-02
 • يوسفيان كناري محمدجعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001009-01
 • يوسفيان كناري محمدجعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001001-01
 • لزگي سيدحبيب اله
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001001-02
 • لزگي سيدحبيب اله
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001005-02
 • مختابادامرئي سيدمصطفي
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001005-01
 • مختابادامرئي سيدمصطفي
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001007-01
 • مختابادامرئي سيدمصطفي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001007-02
 • مختابادامرئي سيدمصطفي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001028-01
 • لزگي سيدحبيب اله
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 09:00-11:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001015-01
 • مختابادامرئي سيدمصطفي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001018-02
 • لزگي سيدحبيب اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: پرديس
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 7001018-01
 • لزگي سيدحبيب اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: ادبيات نمايشي
 • دریافت