زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
امیر فرج الهی راد معماری استادیار معماری معماری اقلیمی و فنی معماری معاصر
کیانوش سوزنچی علوم محیطی استادیار معماری طراحی محیطی معماری منظر
منصور یگانه معماری استادیار معماری معماری ایرانی- طراحی معماری روش های تحقیق – نظریه پردازی در معماری
خسرو دانشجو معماری استادیار معماری معماری فنی سازه های معماری
مجتبی انصاری معماری دانشیار معماری معماری منظر معماری ایرانی اسلامی
محمدرضا بمانیان معماری استاد معماری معماری ایرانی- اسلامی برنامه ریزی و مدیریت معماری
افسانه زرکش معماری استادیار معماری معماری فنی معماری اسلامی
محمدجواد مهدوی نژاد معماری دانشیار معماری فناوری معماری معماری معاصر
مهدی حقیقت بین معماری استادیار معماری معماری منظر منظر شهری
مهدی حقیقت بین معماری استادیار معماری منظر معماری منظر معاصر منظر شهری
مجتبی انصاری معماری دانشیار معماری منظر معماری منظر- باغ ایرانی روانشناسی محیط
محمدرضا بمانیان معماری استاد معماری منظر معماری ایرانی- اسلامی برنامه ریزی و مدیریت معماری
افسانه زرکش معماری استادیار معماری منظر معماری فنی معماری اسلامی
کیانوش سوزنچی علوم محیطی استادیار معماری منظر طراحی محیطی، فضای سبز شهری طراحی منظر اکولوژیک
خسرو دانشجو معماری استادیار معماری منظر معماری فنی سازه های معماری
منصور یگانه معماری استادیار معماری منظر معماری ایرانی- طراحی معماری روش های تحقیق - نظریه پردازی در معماری
امیر فرج الهی راد معماری استادیار معماری منظر معماری فنی معماری سبز
محمدجواد مهدوی نژاد معماری دانشیار معماری منظر فناوری معماری معماری معاصر