زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مجتبی انصاری معماری دانشیار معماری معماری منظر معماری ایرانی اسلامی
محمدرضا بمانیان معماری استاد معماری معماری ایرانی- اسلامی برنامه ریزی و مدیریت معماری
افسانه زرکش معماری استادیار معماری معماری فنی معماری اسلامی
محمدجواد مهدوی نژاد معماری - معماری دانشیار معماری فناوری معماری معماری معاصر
کیانوش سوزنچی علوم محیطی استادیار معماری طراحی محیطی معماری منظر
مهدی حقیقت بین معماری استادیار معماری معماری منظر منظر شهری
منصور یگانه معماری استادیار معماری معماری ایرانی- طراحی معماری طراحی پایدار- نظریه های معماری
مجتبی انصاری معماری دانشیار معماری منظر معماری منظر- باغ ایرانی روانشناسی محیط
محمدرضا بمانیان معماری استاد معماری منظر معماری ایرانی- اسلامی برنامه ریزی و مدیریت معماری
افسانه زرکش معماری استادیار معماری منظر معماری فنی معماری اسلامی
محمدجواد مهدوی نژاد معماری - معماری دانشیار معماری منظر فناوری معماری معماری معاصر
کیانوش سوزنچی علوم محیطی استادیار معماری منظر طراحی محیطی معماری منظر
مهدی حقیقت بین معماری استادیار معماری منظر معماری منظر معاصر منظر شهری
خسرو دانشجو معماری استادیار معماری منظر معماری فنی سازه های معماری
منصور یگانه معماری استادیار معماری منظر معماری ایرانی- طراحی معماری طراحی پایدار- نظریه های معماری