زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا پورجعفر معماری – طراحی شهری استاد شهرسازی طراحی شهری پایدار ایرانی اسلامی- نظریه های طراحی شهری سیر اندیشه ها و مبانی طراحی شهری
علی اکبر تقوائی برنامه ریزی شهری و روستایی دانشیار شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای برنامه ریزی توسعه شهری و روستایی، مطالعات محیط زیست، مدیریت شهری
مجتبی رفیعیان برنامه ریزی شهری- سیستم های شهری دانشیار شهرسازی نظریه های نوین در شهرسازی- توسعه و برنامه ریزی پایدار شهری نوسازی و بهسازی شهری
هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری و منطقه ای- گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشیار شهرسازی برنامه ریزی تطبیقی- برنامه ریزی مناطق کلان شهری- برنامه ریزی کاربری زمین ساختار و سازمان فضایی
حمید رضا صارمی برنامه ریزی شهری و منطقه ای استادیار شهرسازی شهرسازی ایرانی اسلامی با رویکرد بومی سازی و ارزش مداری در حوزه های اجتماعی و کالبدی شهری تحلیل ابعاد شهر و شهرنشینی در شهرهای آینده با توجه به تحولات و تغییرات اجتماعی
احسان رنجبر معماری – طراحی شهری استادیار شهرسازی ماهیت فضاهای شهری در تاریخ شهرسازی ایران با تمرکز بر میدان- ابعاد مختلف پایداری در مقیاس فضاهای شهری- روش ها و تکنیک ها در تحلیل فضای شهری تحلیل اقلیمی و ابعاد زیست محیطی در مقیاس فضا های شهری- بازآفرینی فرهنگی با تمرکز بر بافت تاریخی
سیدعلی صفوی معماری – طراحی شهری استادیار شهرسازی طراحی شهری در مقیاس میانی- طراحی شبکه های حرکت و دسترسی تحقیق پذیری برنامه های طراحی شهری- مباحث جهانی سازی