زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
رضا افهمی پژوهش هنر دانشیار پژوهش هنر روش های تحقیق – نظریه های هنر معماری – طراحی صنعتی
حسن علی پورمند پژوهش هنر دانشیار پژوهش هنر اندیشه و معماری – مطالعات تطبیقی هنر و ادبیات ایران و جهان – نقد مکاتب هنری
اصغر فهیمی فر پژوهش هنر دانشیار پژوهش هنر زیبا یی شناسی هنر ارتباطات و رسانه های هنری