زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
اصغر فهیمی فر پژوهش هنر دانشیار پژوهش هنر زیبایی شناسی و فلسفه هنر فلسفه رسانه های هنری
رضا افهمی پژوهش هنر دانشیار پژوهش هنر روش های تحقیق- نظریه های هنر معماری – طراحی صنعتی
حسن علی پورمند پژوهش هنر دانشیار پژوهش هنر اندیشه و معماری- مطالعات تطبیقی- شناخت شناسی هنر و ادبیات ایران و جهان-نقد مکاتب هنری
مهدی کشاورز افشار پژوهش هنر استادیار پژوهش هنر جامعه شناسی هنر- مطالعات فرهنگی مطالعات هنر ایرانی- اسلامی