نام کارگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
کارگاه نقاشی (1) فضل ا... فخری 3702 طبقه همکف دانشکده هنر – یال غربی - اتاق 110
کارگاه نقاشی (2) فضل ا... فخری 3702 طبقه همکف دانشکده هنر – یال غربی - اتاق 110/1
کارگاه نقاشی دیواری فضل ا... فخری 3702 طبقه همکف ساختمان آموزش - اتاق 106