نام کارگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
کارگاه انیمیشن دستی
کارگاه انیمیشن کامپیوتری
استودیوی تلویزیونی