فهرست دروس


 

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد

رشته هنر اسلامی گرایش نگارگری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 8 واحد تعداد واحد اختیاری : 8واحد
تعداد واحد جبرانی : 10 واحد تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 6 واحد جمع کل واحدها : 32 واحد


دروس اصلی

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  مطالعات تطبیقی هنر اسلامی  -
  هزار منظر حکمت - فلسفه و کلام اسلامی  -
   مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی  -  -
  رمز و نماد در هنرهای اسلامی ایران  2  -


دروس اختیاری

ردیف کد درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
    بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب نگارگری  2  -
    کارگاه طراحی سنتی  -
    سیر تحول و تحول نقوش و نمادها در هنرهایپیش از اسلام ایران  2
    زبان تخصصی  2


دروس جبرانی

ردیف کد درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
    کارگاه تذهیب  
    کارگاه گل و مرغ سازی  
    کارگاه بوم سازی سنتی  2  
    کارگاه نگارگری 1  -  2  
    کارگاه نگارگری2  -  


پایان نامه

ردیف کد درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
     پایان نامه