فهرست دروس


 

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد

 

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 32 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد جبرانی : 4 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحدپایان نامه : 6 جمع کل واحدها : 38


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 7370911001  روش نقد و تحلیل آثار هنرهای تجسمی     ندارد
2  7370911002 مبانی نظری هنرهای تجسمی (1)      ندارد 
3  7370911003  مبانی نظری هنرهای تجسمی (2)     مبانی نظری هنرهای تجسمی (1)
4  7370911004 نقد و بررسی آثار نقاشی ایرانی      ندارد
5 7370911005 کارگاه تخصصی نقاشی تجربی (1)      ندارد
6  7370911006 کارگاه تخصصی نقاشی موضوعی (2)      کارگاه تخصصی نقاشی تجربی (1)
7  7370911007 کارگاه تخصصی نقاشی دیواری (3)      کارگاه تخصصی نقاشی موضوعی (2)
8  7370911008 پایان نامه      تمام واحدها 


دروس اختیاری


* گروه نقاشی در راستای کمک به پیشبرد کارتحقیق و نگارش پایان نامه، همواره ردیف های 1 و 3 از جدول زیر را به عنوان 4 واحدضروری از 6 واحد درس اختیاری پیشنهاد می کند.


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
7370912001   روش تحقیق در هنرهای تجسمی     ندارد  
2 7370912002 تاریخ تطبیقی هنر      ندارد 
3  7370912003  سمینار منتخب در هنرهای تجسمی     تمام واحدها (به جز پایان نامه)
4 7370912004  حکمت هنر اسلامی      ندارد
5  7370912005  کاربرد کامپیوتر در هنرهای تجسمی      ندارد 
6  7370912006  تصویر سازی از متون ادبی     ندارد 
7 7370912007 چاپ های دستی پیشرفته (1)     ندارد
8  7370912008  چاپ های دستی پیشرفته (2)      چاپ های دستی پیشرفته (1)


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
7370910002      زبان تخصصی (1)      ندارد
 
2 7370910003 زبان تخصصی (2)     زبان تخصصی (1)


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1  7370912003    سمینار منتخب در هنرهای تجسمی      تمام واحدها (به جز پایان نامه)


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 7370911008  پایان نامه     کل واحدها