فهرست دروس


 

جداول دروس مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 10 تعداد واحد اختیاری : 4
تعداد واحد جبرانی : 4 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحد رساله : 18 جمع کل واحدها : 36


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 7270321012 رساله 18 0  
2 9000001 جلسه صلاحیت مدرسی 0 0  
3 8470321004 مطالعات تطبیقی در معماری 2 0  
4 8470321005 شیوه های آموزش و طراحی در معماری 2 0  
5 8470321006 معماری معاصر(نظریه ها و مکاتب) 2 0  
6 8470321007 معماری و طبیعت 2 0  
7 8470321009 مباحث منتخب در معماری 2 0  
8 8470321010 زبان مشترک معماری و سایر هنرها 2 0  
9 8470321011 تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت 2 0  
10 8470321012 روشهای علوم تجربی در فرآیند طراحی و نقدفضا 2 0  
11 8470322006 سازه های سنتی 2 0  
12 8470322007 سازه های نو در معماری 2 0  
13 8470321008 معماری اسلامی(حکمت و روشها) 2 0  
14 8470321013 معماری ادیان 2 0  
15 8470321014 اقلیم و معماری 2 0  
16 8470322026 ارزیابی محیط مصنوع 2 0  
17 8421 ارزیابی جامع(درس اجباری)      
18 8321 آزمون جامع(درس اجباری)      


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
8470322001   معماری و قناعت در انرژی  
 8470322002  اکوسیستم های طبیعی و محیط ممنوع  2  0  
8470322003   معماری و انرژی های نو  2  0  
8470322004   مباحث منتخب در معمری منطبق با اقلیم  2  0  
 8470322005  تکنولوژی منتخب  
 8470322008  مباحث نظری در پیش ساختگی  2  
 8470322009  آسیب شناسی ساختمانی  
 8470322010  مباحث نظری در مرمت  
 8470322011  قلمروهای جامعه شناسی محیط  
10 8470322012 مباحثی در روانشناسی محیط  
11 8470322013 مباحثی در حقوق و معماری  0  
12 8470322014 اقتصاد معماری  0  
13 8470321002 معماری معاصر ایران و جهان  
14 8470322016 ادبیات معماری  2  0  
15 8470322017 سمت و مدرنیسم در معماری  0  
16 8470322018 معماری پیش از اسلام ایران 2 0  
17 8470322019 ادوار معماری اسلامی ایران 2 0  
18 8470322020 معماری هند و جنوب شرقی آسیا 2 0  
19 8470322021 زبان مشترک معماری در ادوار تاریخی 2 0  
20 8470322022 آرمان شهرها و معماری 2 0  
21 8470322023 شیوه ها و مکاتب آموزش معماری 2 0  
22 8470322024 استانداردها و طراحی معماری 2 0  
23 8470322025 استانداردها و طراحی معماری 2 0  
24 8470322026 برنامه ریزی معماری 2 0  


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 847020003 مدیریت پروژه در معماری 2 0  
2 847020002 شناخت شناسی 2 0  
3 8470321001 تاریخ عمومی هنر و معماری اسلامی 2 0  
4 8470321015 تاریخ معماری معاصر 2 0  
5 8470320001 روش تحقیق پیشرفته 2 0  

  برنامه دروس رشته معماری (دکتری)  به تفکیک نیمسال تحصیلی      
برنامه دروس  نيمسال تحصيلي اول        برنامه دروس نيمسال تحصيلي دوم     
رديف شرح  نوع درس تعداد   رديف شرح  نوع درس تعداد  
درس  شماره درس   واحد   درس  شماره درس   واحد  
1 روش تحقیق پیشرفته    کمبود 2   3 مدیریت پروژه و ساخت    کمبود 2  
2 معماری اسلامی    اصلي 2   4 معماری معاصر (نظریه ها  و مکاتب )    اصلی  2  
3 معماری ادیان    اصلی  2   5 تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت    اصلی  2  
4 شناخت شناسی    کمبود  2   5 زبان مشترک هنر و معماری    اصلی  2  
  جمع واحدها 8   جمع واحدها 8  
                       
            برنامه دروس  نيمسال تحصيلي چهارم               
            رديف شرح  نوع درس تعداد  
  برنامه دروس نیمسال تحصیلی سوم      نام درس  شماره درس   واحد  
 ردیف  شرح   نوع درس تعداد   1 آزمون جامع    اصلي 0  
نام درس  شماره درس     واحد   جمع واحدها 0  
1 سازه های سنتی *   اختیاری  2          
2 مباحثی در روانشناسی محیطی*    اختیاری  2              
3 مطالعات تطبیقی در معماری     اصلي 2              
4 برنامه ریزی معماری    اصلی  2              
5 مباحث منتخب در معماری    اصلي 2              
  جمع واحدها     10              
                       
                       
* دانشجویان می بایستی از دو درس ارائه شده یک درس را انتخاب نمایند 

جداول دروس مقطع کارشناسی ارشد معماری منظر

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 21 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد جبرانی : 4 تعداد واحد سمینار : 0
تعداد واحد رساله : 5 جمع کل واحدها :


 

 دروس جبراني

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

نظری

عملی

 

 

1

بوم شناسی گیاهی

2

2

 

2

جزییات اجرایی محوطه

2

 

2

3

بیان تصویری

2

0

2

4

جمع

6

2

4

 

 

دروس اختیاری

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

 

1

روش تحقیق در علوم محیطی

2

2

0

 

2

گیاه شناسی کاربردی

2

2

0

بوم شناسی گیاهی

3

روانشناسی محیطی 

2

2

0

 

4

جمع

6

6

0

 

 

 

دروس اصلی

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

پيشنياز درس

 

نظري

عملي

 

1

مبانی نظری معماری منظر

2

2

0

 

2

تاریخ معماری منظر جهان

2

2

0

 

3

باغسازی ایرانی

2

2

0

 

4

حکمت و هنر اسلامی در معماری منظر 

2

2

0

 

5

منظر شهری

2

1

1

 

6

طرح معماری منظر 1

3

0

3

 

7

طرح معماری منظر2

3

0

3

 

8

طرح معماری منظر3

3

0

3

 

9

طرح فنی منظر

2

0

2

 

10

پایان نامه

5

 

 

 

10

جمع

26

9

12

 

 

 

جداول دروس مقطع کارشناسی ارشد معماری فنی

دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 7770811005   4 0  
2 7770811006   4 0  
3 7770811003   2 0  
4 7770811001   2 0  
5 7770811002   2 0  
6 7770811004   2 0  
7 پایان نامه   3 3  


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 7770812003   معماری همساز با اقلیم  1  1  
7770812001 سازه های سنتی 1 1  
 3 7770812002 سازه های نو 1 1  
 4 7770812004 روشهای پیشرفته ساخت 1 1  
7770812011 طرح معماری 3 0 2  


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
617080001 فنون اجرا و ساخت پروژه های معماری   
 2 617080002  قوانین مدیریت اجرای پروژه های معماری 0