فهرست دروس


 

برنامه درسی مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : تعداد واحد اختیاری :
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار :
تعداد واحد رساله : جمع کل واحدها :


نیمسال اول

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  روش تحقیق تکمیلی جبرانی      
  استانداردهای مدیریت پروژه جبرانی      
  تئوریهای سازمان و مدیریت جبرانی      
  زبان تخصصی
Listening & Academic Writing
جبرانی      


نیمسال دوم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  مدیریت پروژه پیشرفته اصلی      
  تامین مالی پروژه پیشرفته اصلی      
  سیستم های اجرائی پروژه اصلی      


نیمسال سوم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  مدیریت استراتژیک در صنعت ساخت اصلی      
  مدیریت کیفیت،ایمنی و محیط زیست اصلی      
  مسائل حقوقی پروژه اصلی      


نیمسال چهارم

کد ددرس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  مدیریت انتقال فناوری اختیاری      
  مدیریت ریسک پروژه اصلی      
  مدیریت منابع انسانی پروژه  اختیاری      
  مباحث ویژه اختیاری    

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اجباری : 16 واحد تعداد واحد اختیاری : 10 واحد
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : 2 واحد
تعداد واحدپایان نامه : 4 واحد جمع کل واحدها : 32 واحد


نیمسال اول

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  نظریه های مدیریت پروژه   اجباری      
  تحقیق در عملیات و روشهای کمی مدیریت اجباری      
  روشهای مدیریت پروژه I اجباری      
  کامپیوتر در مدیریت پروژه اختیاری      
  مدیریت پروژه حرفه ای جبرانی      
  زبان تخصصی جبرانی      
  مدیریت و سازمان جبرانی      


نیمسال دوم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   روش های مدیریت پروژه II  اجباری     روش های مدیریت I 
  مدیریت مالی پروژه اجباری      
  پروژه های موردی مدیریت I اجباری      
  مدیریت سیستم اطلاعات MIS اختیاری      
  قوانین و مدیریت پیمان اختیاری      
  مدیریت مواد و مصالح اجباری      


نیمسال سوم
 

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  پروژه های موردی مدیریت II   اجباری      
  مدیریت ارزش و سیستمهای VM اختیاری      
  روش تحقیق در مدیریت اختیاری      
  سمینار اجباری     روش های مدیریت پروژه
  مدیریت ریسک اجباری      
  پایان نامه ( حداقل) اجباری      


نیمسال چهارم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  پایان نامه   اجباری