فهرست دروس


 

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اجباری : 18 تعداد واحد اختیاری : 4
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحدپایان نامه : 8 جمع کل واحدها : 32


نیمسال اول

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  بداهه سازی و هدایت بازیگر اجباری      
  نشانه و معنا در ادبیات نمایشی اجباری      
  حکمت هنر اسلامی اجباری      
  طراحی صحنه در نمایش اختیاری      
  روش تحقیق در هنر اجباری      
  تحقیق در تاتر ایران و درام دینی اختیاری      
  دروس جبرانی جبرانی      


نیمسال دوم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  کارگاه کارگردانی پیشرفته 1 اجباری      
  بررسی نظریه های جدید در ادبیات نمایشی معاصر اجباری      
  جامعه شناسی تاتر اجباری      
  نقد نمایشنامه اجباری      


نیمسال سوم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  کارگاه کارگردانی پیشرفته 2 اجباری      
  هدایت بازیگر در سینما اختیاری      
  سمینار اجباری      
  پایان نامه (حداقل) اجباری      


نیمسال چهارم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  پایان نامه اجباری