فهرست دروس


 

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد رشته برنامه ریزی شهری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 22 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد کمبود :6 تعداد واحد سمینار :
تعداد واحدپایان نامه :4 جمع کل واحدها : 32


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 8771311003  برنامه ریزی کاربری زمین  2  0  
2 8771311001 نظریه های برنامه ریزی شهری 3 0  
3 8771311002 روشهای برنامه ریزی شهری 3 0  
4 8771311010 پایان نامه 4 0  
5 8771311009 سمینار 2 0  
6 8771311008 کارگاه برنامه ریزی شهری2 0 3

كارگاه برنامه ريزي شهري1
روش هاي برنامه ريزي شهري

7 8771311005 سیراندیشه های شهرسازی 2 0  
8 8771311007 کارگاه برنامه ریزی شهری 1 0 3 نظريه هاي برنامه ريزي شهري
9 8771311004 برنامه ریزی حمل و نقل شهری 2 0  
10 8771311006 برنامه ریزی مسکن 2 0  


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1  8771312005  مدیریت شهری  
2 8771312004 مبانی برنامه ریزی و طراحی محیط شهری 2 0  
3 8771312002 حقوق شهری 2 0  
4 8771312003 سمینار مسائل شهری 2 0  
5 8771312001 بهسازی ونوسازی شهری 2 0  


دروس کمبود

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 8771310008  زبان تخصصی  2  
2 8771310007 شناخت فضاهای شهری 2 2  
3 8771310005 مدلهای کمی در شهرسازی 2 0  
4 8771310004 آمار و احتمالات 2 0  
5 8771310001 اقتصاد شهری 2 0  
6 8771310006 کاربد نظام اطلاعات شهری 2 0  
7 8771310003 تاریخ شهر 2 0  
8 8771310009 طرح شهرسازی 1 1 4  
9 8771310002 جامعه شناسی شهری 2 0  

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد طراحی شهری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 22 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد کمبود : 10-11 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 32


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 8771111002   تحلیل شکل و فضاهای شهری  2  1  
2 8771112005 طراحی محیط و ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهرسازی 2 0  
3 8771111007 کارگاه طراحی شهری 0 3 کارگاه طراحی شهری 1
4 8771111008 سمینار 2 0  
5 8771112006 GIS سه بعدی 0 2  
6 8771111010 پایان نامه 0 4  
7 8771111009 بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی 0 2  
8 8771111005 سیر اندیشه های شهر سازی 2 0  
9 8771111004 طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 0  
10 8771111003 روش ها و فنون طراحی شهری 3 0  
11 8771111001 نظریه های طراحی شهری 2 0  


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 8771112002   تجارب جهانی طراحی شهری ( سمینار)  2  
2 8771112004 مباحث اجرایی طراحی شهری 2 0  
3 8771112003 تجارب طراحی شهری در ایران (سمینار) 2 0  
4 8771112001 طراحی شهری در مناطق زلزله خیز 2 0  
5 8771112008 شهر و شهرسازی معاصر ایران 2 0  
6 8771112007 زیبایی شناسی شهری 2 0  


دروس کمبود

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
8771110009 درک و بیان محیط شهری 2 0  
2  8771110003  مبانی و روشهای طراحی شهری  2  0  
3 8771110001   اصول GIX  1  
4  8771110004  تاسیسات و زیر ساخت های شهری  2  
5 8771110002   زبان تخصصی  
6 8771110010 طرح شهر سازی5 0 4  
7 8771110008 تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 2 0  
8 8771110007 مبانی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری 2 0  
9 8771110006 مسکن 2 0  
10 8771110005 منظرسازی 2 0  

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد برنامه ریزی منطقه ای

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 26 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد کمبود : 6 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 32


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 8771211010 پايان نامه  4  
2 877121109 سمينار 2 0  
3 877121108 كارگاه برنامه ريزي منطقه اي 2 0 3 روش هاي برنامه ريزي منطقه اي
كارگاه برنامه ريزي منطقه اي 1
4 877121106 تجربيات برنامه ريزي ملي و منطقه اي 2 0  
5 877121102 روش هاي برنامه ريزي منطقه اي 3 0  
6 877121104 برنامه ريزي حمل و نقل منطقه اي 2 0  
7 877121107 كارگاه برنامه ريزي منطقه اي 1 0 3 نظريه هاي برنامه ريزي منطقه اي
8 877121105 توان ها و محدوديتهاي طبيعي منطقه 2 0  
9 877121103 اقتصاد منطقه اي 2 0 اقتصاد شهري
10 877121101 نظريه هاي برنامه ريزي منطقه اي 3 0  


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 8771212006   برنامه ریزی مناطق کلاشهری  2  
2 8771212005 سمینار مسائل منطقه ای 2 0  
3 8771212004 برنامه ریزی استراتژیک 2 0  


دروس کمبود

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
877121004  روش تحقیق   2  0  
2  8771210006  کاربرد  کامپیوتر در شهرسازی  
3 8771210003   مدلهای کمی در شهرسازی  
4 877121002   آمار و احتمالات  
5 8771210001   اقتصاد شهری  

 

 

برنامه درسی مقطع دكتری
گرایش نظریه های شهرسازی

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی :10 تعداد واحد اختیاری : 8
تعداد واحد جبرانی : 4 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحد رساله : 18 جمع کل واحدها : 36


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 6970422004 شکل شناسی شهری 2 0  
2 6970422003 برنامه ریزی تطبیقی 2 0  
3 8321 آزمون جامع 0 0  
4   برنامه ریزی ملی و منطقه ای 2 0  
5   نظریه های منظرسازی 2 0  
6   تئوریه های جدید شهرسازی 2 0  
7 6970421006 رساله 18 0  


دروس اختیاری

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 6970421001 شهرسازی و فرهنگ اسلامی 2 0  
2 6970421002 شهرسازی معاصر 2 0  
3 6970421003 محیط زیست انسان 2 0  
4 6970421004 جنبه های حقوقی،قانونی و عرفی شهرسازی 2 0  
5  6970422007  شهرسازی دوره اسلامی  0  
6  6970422008  سیر اندیشه های شهرسازی  2  
7 6970422009   سیر تحولات مسکن در ایران  2  
8 6970422011   مسکن ( برنامه ریزی و تحولات ) 3  
9 6970422013   بازسازی کالبدی ( مناطق آسیب دیده )  2  
10 6974021005   زیباشناسی شهری  2  


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   فن آوری اطلاعات در شهرسازی  1  1  
2   روش تحقیق پیشرفته در شهرسازی 1 1