فهرست دروس


 

برنامه درسی مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : تعداد واحد اختیاری :
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار :
تعداد واحد رساله : جمع کل واحدها :


نیمسال اول

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  روش تحقیق پیشرفته در هنر جبرانی      
  شناخت شناسی جبرانی      
  کاربرد کامپیوتر جبرانی      
  زبان خارجه جبرانی      


نیمسال دوم

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  زبان و بیان هنر جدید اجباری      
  سمینار مباحث منتخب در هنر ایران اجباری      
  درس ویژه * اجباری      
  هنرهای ایران باستان اجباری      


نیمسال سوم

کددرس نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  زبان و بیان در هنر سنتی اجباری      
  روشها و نظریه های نقد در هنر اجباری      
  درس ویژه *(1) اختیاری      
  درس ویژه*(2) اختیاری      
  درس ویژه*(3) اختیاری      


اولین نیمسال پس از پایان دروس دوره آموزشی


کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  آزمون جامع کتبی و شفاهی اجباری      


اولین نیمسال پس از  گذراندن ارزیابی جامع

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  رساله دکتری اجباری

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد