فهرست دروس


 

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اجباری : 20 تعداد واحد اختیاری : 4
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحدپایان نامه : 6 جمع کل واحدها : 32


نیمسال اول

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  کارگاه تخصصی ارتباط تصویری 1
(زبان و بیان تصویر) 
 اجباری      
  مبانی نظری هنرهای تجسمی 1 اجباری      
  نقد و تحلیل آثار هنرهای تجسمی 1 اجباری      
  گرافیک محیطی اختیاری      


نیمسال دوم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  کارگاه تخصصی ارتباط تصویری2
(تصویرسازی پیشرفته) 
 اجباری      
  مبانی نظری هنرهای تجسمی2 اجباری      
  نقد و بررسی آثار هنرهای تجسمی 2 اجباری      
  طراحی گرافیک بسته بندی اختیاری      


نیمسال سوم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   کارگاه تخصصی ارتباط تصویری 3 فتوگرافیسم  اجباری      
  سمینار منتخب در هنرهای تجسمی اختیاری      
  پایان نامه اجباری      


نیمسال چهارم

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   پایان نامه  اجباری