فهرست دروس


 

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد

 

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 36 تعداد واحد اختیاری : 2
تعداد واحد جبرانی : 8 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحدپایان نامه : 6 جمع کل واحدها : 40


دروس اصلی

 


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 7370111001
   
 مبانی نقد ادبیات نمایشی (1)
 
   

مبانی نقد ادبیات نمایشی (1)
 

7370111002
 
 مبانی نقد ادبیات نمایشی (2)
 
    ندارد
 
 7370111003
  
 روش تحقیق در هنر     ندارد
7370111004
  
  تاریخ تطبیقی ادبیات ایران وجهان (1)
 ت
     ندارد
 5 7370111005
 
 اریخ تطبیقی ادبیات ایران وجهان (2)      ندارد
 6  7370111006
  
  بررسی نظریه های جدید در ادبیات نمایشی معاصر
 
    ندارد
 
 7 7370111007
  
 جنبه های نمایشی در ادبیات فارسی (1)     ندارد
 8 7370111008
  
  جنبه های نمایشی در ادبیات فارسی (2)
 
    جنبه های نمایشی در ادبیات فارسی (1)
 7370111009
 
 نشانه و معنا در ادبیات نمایشی
 
    ندارد
 
10  7370111010
  
 کارگاه نمایشنامه نویسی پیشرفته
 
    ندارد
  
11   7370111011
 
 کارگاه فیلمنامه نویسی پیشرفته
 
    ندارد
12   7370111012
 
 نگارش برای رادیو تلویزیون     ندارد 
13   7370111013   پایان نامه
 
    تمام واحدها
    


دروس اختیاری

 


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 7370112001
  
 آشنایی با آراءی متفکران در باب هنر
 
    ندارد
  
 2   7370112002  مقاله و سمینار       تمام واحدها (به جز پایان نامه)

 7370112003
  
  آشنایی با ادبیات و فرهنگ ایران و جهان (1)
 
      ندارد 
7370112004
 
 آشنایی با ادبیات و فرهنگ ایران و جهان (2)      آشنایی با ادبیات و فرهنگ ...(1)
 7370112005
 
  جامعه شناسی سینما
 
      ندارد
  7370112006  نقد و تحلیل تصویر       ندارد
 7370112007
 
  حکمت هنر
 
     ندارد
 

گروه آموزشی ادبیات نمایشی از میان 7ردیف واحدهای اختیاری جدول بالا، به دلیل احساس نیاز بیشتر و کاربردی بودن آن برای دانشجویان در راستای نگارش پایان نامه، 2 واحد مقاله و سمینار را در قالب درس اختیاری ارائه می کند. 

دروس جبرانی

 


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
7370110001
 
 زبان تخصصی (1)     ندارد
   
2 7370110002
 
  زبان تخصصی (2)
 
    زبان تخصصی (1)
3  7370110004
 
 صنایع ادبی      ندارد
4 7370110005
    
  زبانشناسی عمومی
 
     ندارد
   


سمینار

 


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  7370112002   مقاله و سمینار      تمام واحدها (به جز پایان نامه)


پایان نامه

 


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   7370111013   پایان نامه     تمام واحدها