سید حمید جلالی نائینی
استادیار
  • دکتری: مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
  • آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک،گروه هوافضا