کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 حسین فرامرزپور 1392 كیومرث مظاهری بادی بررسي عددي تاثير پله در پايداري شعله در ميكرو برنرها
2 سیداحمد كيايي 1392 بهزاد قدیری دهكردی تحليل عددي و مطالعه پارامتري توليد نيروي پيشران يك بال نوسان كننده با استفاده از مدل جريان پتانسيل
3 فرید حسين زاده اصفهاني 1392 بهزاد قدیری دهكردی تحليل ناپايداري ايروالاستيك ايرفويل دو درجه آزادي در جريان مافوق صوت با استفاده تئوري پيستون
4 امیرمحمد نوري 1395 فتح اله امی تحليل و شبيه سازي عددي جريان دوفاز داخل انژكتور چرخشي فشاري به روش گردابه هاي بزرگ
5 محمدجعفر جعفري 1396 بهزاد قدیری دهكردی بهينه سازي ايروالاستيك بال سه بعدي با استفاده از فرامدل مبتني بر داده تجربي
6 فرشید كمره 1394 امین فرخ آبادی بررسي رشد تورق بين تقويت كننده و پوسته در صفحات مشبك كامپوزيتي تحت بارگذاري خمشي.
7 حسین ملكي نژاد بهابادي 1394 امین فرخ آبادی مطالعه و بررسي عددي وتجربي پديده جدايش رويه از هسته در ورق هاي ساندويچي با رويه هاي كامپوزيت وهسته تركيبي تحت بار خمشي
8 رحمت اله رحماني 1391 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تجربي و عددي تنش پانل هاي ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي و عسته تركيبي كامپوزيت موج دار و فم تحت بار عرضي
9 جابر ميرزائي 1390 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس آناليز طراحي ساخت و آزمايش مخازن كامپوزيت - فلز تحت فشار داخلي
10 محمدباقر يوسفي داخل 1396 امین فرخ آبادی بررسي رشد تورق بين تقويت كننده و پوسته در صفحات مشبك كامپوزيتي تحت بارگذاري فشاري با استفاده از روش عددي و تجربي
11 سیداحمد كيايي 1392 بهزاد قدیری دهكردی تحليل عددي و مطالعه پارامتري توليد نيروي پيشران يك بال نوسان كننده با استفاده از مدل جريان پتانسيل
12 مهرداد ياري ساكنه 1391 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي عددي جريان دو بعدي سيال غير قابل تراكم در كسكيد توربو ماشين ها
13 سعید جعفري پناه 1391 فتح اله امی شبيه سازي و تحليل مشخصه هاي عملكردي موتور هواپيماي سبك sats
14 محسن رستمي 1392 فتح اله امی مدلسازي ترموديناميكي و امكان سنجي بكارگيري موتور هيبريد پيل سوختي و توربين گاز در سيستم توليد توان كمكي apu هواپيماي جت سبك sats
15 سیدسعید خضرپور 1391 فتح اله امی تاثير ضرايب ايروديناميكي مقطع بال بر پيشرانش در هواپيماي سبك sats
16 رضا اكبري 1392 مجید میرزائی شبيه سازي عددي اثرات شرايط تكيه گاهي بر ارتعاشات پوسته استوانه اي جدار نازك تحت دتونيشن هاي متوالي
17 مهدی نجفي 1392 مجید میرزائی بررسي تجربي وعددي شكست ناشي از انفجار استوانه جدار نازك فولادي
18 محمدجواد تركمان اسدي 1392 مجید میرزائی مدلسازي عددي وتحليلي پاسخ سازه اي لوله هاي اورتوتروپ به انفجارهاي گازي پياپي
19 حسین مشايخي 1392 بهزاد قدیری دهكردی تاثير ارتعاشات اجباري بر ميدان جريان آشفته در مدل دو بعدي كسكيد توربوماشين
20 فرید حسين زاده اصفهاني 1392 بهزاد قدیری دهكردی تحليل ناپايداري ايروالاستيك ايرفويل دو درجه آزادي در جريان مافوق صوت با استفاده تئوري پيستون
21 حامد يعقوبي نيا 1393 سید حمید جلالی نائینی تاثير مدل سازي تراستر بر كنترل وضعيت ماهواره هاي انعطاف پذير
22 محمدرضا عظيمي 1393 فتح اله امی بررسي مشخصه هاي صوتي آكوستيك لاينربه منظور كاهش صداي موتور توربوفن هواپيماي مسافربري
23 حمیدرضا خداياري 1393 فتح اله امی آناليز ناپايداري جت سيال غير نيوتوني ويسكوالاستيك و تاثير آن بر شكست اوليه ورق سيال
24 سعید سوري 1393 فتح اله امی طراحي وشبيه سازي يك موتور هيبريد برق ـ بنزين به منظور افزايش راندمان وكاهش آلايندگي.
25 الیاس رستمي 1393 فتح اله امی بررسي اثر ويسكوزيته سيال برشكست اوليه وناپايداري ورقه حلقوي سيال چرخان
26 مرتضی يارمحمدي 1393 فتح اله امی بر آورد سهم سالانه آلاينده هاي پيشرانش هواپيماهاي فرودگاه مهرآباد در آلودگي هواي كلان شهر تهران
27 صادق ديني زاده 1393 فتح اله امی شبيه سازي احتراق در موتور سوخت مايع دما پايين با پيشران اكسيژن مايع – نفت سفيد
28 سارا مقدس زاده بزاز 1393 سید حمید جلالی نائینی كنترلگر PID اصلاح شده براي كنترل وضعيت ماهواره با استفاده از عملگرهاي تراستر
29 مهران منصوردهقان 1393 مسعود ابراهیمی كچویی بهينه سازي طراحي مفهومي زيرسيستم كنترل دماي ماهواره هاي سنجش از دور
30 شادی احمدي داراني 1393 سید حمید جلالی نائینی كنترل وضعيت ماهواره با استفاده از مدولاتورهاي پهنا و فركانس پالس با پارامترها و ساختار متغير
31 فاطمه توكليان 1395 امین فرخ آبادی بررسي ناپايداري ديناميكي نانو صفحات گرافني تحت بارگذاري گرمايي و نيروي الكترو استاتيك با استفاده از تئوري غير محلي
32 علی شكوري ثاني صومعه سرائي 1394 فتح اله امی بررسي تاثير امواج صوتي بر پاشش جريان سيال عامل خروجي از انژكتور به منظور كاهش اندازه ذرات
33 محمدصادق دالوند اصطهباناتي 1395 مسعود ابراهیمی كچویی بررسي تجربي وبهينه سازي چند هدفه عملكرد محرك پلاسمايي DBD به كمك شبكه عصبي مصنوعي والگوريتم ژنتيك
34 احمد پاك نژادسيداحمديان 1394 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل رفتار ارتعاشي تير ورق نازك كامپوزيتي با وصله‌ي پيزوالكتريك جهت برداشت انرژي
35 فرشید كمره 1394 امین فرخ آبادی بررسي رشد تورق بين تقويت كننده و پوسته در صفحات مشبك كامپوزيتي تحت بارگذاري خمشي.
36 حسین ملكي نژاد بهابادي 1394 امین فرخ آبادی مطالعه و بررسي عددي وتجربي پديده جدايش رويه از هسته در ورق هاي ساندويچي با رويه هاي كامپوزيت وهسته تركيبي تحت بار خمشي
37 فرزانه عظيمي 1394 فتح اله امی مدلسازي دوبعدي جريان سيال تراكم پذير بر روي يك پره كمپرسور به منظور بررسي سرژ و استال
38 مهدی جلالي فر 1394 بهزاد قدیری دهكردی بررسي تاثير شرود موضعي روي عملكرد آيروديناميكي توربوماشين
39 علیرضا بكائي 1395 مجید میرزائی تعيين خواص شكست مواد غيرهمگن با استفاده از روش برهم نگاري تصاوير ديجيتالي دو بعدي
40 سحرناز توكلي 1395 مجید میرزائی بررسي تاثيرات ترك هاي طولي بر انتشار امواج خمشي در استوانه ها
41 مهدی خليلي 1394 فتح اله امی بررسي و مدلسازي پاشش متقاطع به منظور بهينه كردن پارامترهاي آن
42 محمد صالح آبادي 1394 فتح اله امی مقايسه سيستم هيبريدي برق بنزين خورشيد و موتور احتراق داخلي از نظر ميزان بازدهي انرژي و آلاينده‌ها در موتور TU5
43 امید رضائي 1394 فتح اله امی مدل سازي سيستم هاي هيبريد پيل سوختي اكسيد جامد-توربين گاز به منظور بكارگيري در نيروگاهها وپيشرانشهاي هوايي
44 سیدمجتبی ميرهاشمي 1394 مسعود ابراهیمی كچویی كنترل متحمل عيب يك پرنده چهارملخ با استفاده از كنترلگر فازي
45 راحله اخوين انصاري 1394 فتح اله امی 9طراحي و ساخت سامانه تصويربرداري شيليرن براي مشاهده خواص جريان پاشش متقاطع
46 علیرضا شيرزادگان 1394 بهزاد قدیری دهكردی بهينه سازي عملكرد و چيدمان توربين هاي بادي در يك مزرع? بادي
47 امین علمي 1394 فتح اله امی بررسي اثر پارامترهاي پاشش بر كاهش قطر قطرات در انژكتورهاي دوپايه دوفاز
48 محمد صيدي 1395 بهزاد قدیری دهكردی بررسي عددي اثر زاويه فاز بين پره بر الگوي جريان عبوري از كسكيد نوساني توربوماشين گذر صوتي
49 محمدرضا حكمت اردكاني 1394 فتح اله امی مدل سازي عددي رفتار جريان سيال عامل در صفحه انژكتور متخلخل
50 سهیل بابازاده شايان 1390 فتح اله امی بررسي تجربي تاثير افزودني هاي اكسيژن دار بر احتراق در موتور MVH-418 به منظور كاهش مصرف سوخت و آلاينده ها
51 محسن محسني 1390 فتح اله امی مدل سازي پاشش به منظورتركيب مناسب سوخت و اكسيدكننده جهت كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي در موتور رم جت
52 محسن سهراب 1390 سید حمید جلالی نائینی روش منطق فازي براي برنامه ريزي زاويه فراز ماهواره برها براي بهبود عملكرد
53 محمدرضا ميرجليلي 1390 سید حمید جلالی نائینی طراحي قانون هدايت مياني سه بعدي با نقاط گذر متحرك
54 احسان شيباني 1390 مجید میرزائی تحليل عددي تنش هاي مكانيكي و حرارتي در استوانه جدار نازك تحت انفجار گازي داخلي
55 محمد ملكان 1390 مجید میرزائی شبيه سازي 3 بعدي رشد ترك در لوله جدار نازك تحت فشار متحرك داخلي با استفاده از روش المان محدود
56 نیما زماني ميميان 1391 بهزاد قدیری دهكردی حل عددي جريان لزج حول ايرفويل نوساني با روش المان هاي گردابه اي
57 علی مهرابي 1390 فتح اله امی طراحي وساخت ميكروموتور با تك انژكتور دو پايه وبررسي مدل احتراق درآن
58 قاسم يزديان 1391 فتح اله امی بررسي اثر تغيير رژيم كاري موتور (خاموشي ) بر پارامترهاي عملكردي موتور (فشار محفظه ، تراست ) و مقايسه آن با يك نمونه تجربي
59 ناصر خليلي 1391 سید حمید جلالی نائینی آناليز حساسيت كنترل وضعيت سه محوره يك ماهواره صلب با اعمال ديناميك تراستر
60 سعید عبدالملكي 1391 فتح اله امی بررسي عملكرد موتور ديزل ملي efd با راهبرد احتراق نيمه پيش آميخته اشتعال تراكمي pcci به منظور كاهش مصرف سوخت و آلاينده ها
61 جعفر كنگازيان كنگازي 1391 محمد گلزار طراحي و ساخت يك هواپيماي بدون سرنشين سبك با بال متغير
62 جواد وزيري نائين نژاد 1395 فتح اله امی تحليل و شبيه سازي عددي عملكرد جداكننده‌‌ سيكلوني ذرات و بررسي اثر زاويه‌ شيب سيكلون بر بازده جداسازي ذرات
63 حمیدرضا مددي ورزنه 1396 امین فرخ آبادی بررسي رشد خرابي پيش‌رونده در يك سلول واحد مستخرج از يك‌چند لايه متعامد تحت باركششي يكنواخت
64 سعید ملكاني 1395 فتح اله امی مدل سازي و تحليل ترمو- اقتصادي يك سيستم هيبريد پيل سوختي اكسيد جامد و توربين گازي با سوخت بيومس گازي شده
65 سهیل بشيري 1395 فتح اله امی تعيين شاخص هاي بهينه و مديريت توان يك خودروي هيبريد پيل سوختي - باتري
66 سیدمحمدصادق ساداتي فر 1395 سعید كریمیان علی آبادی تدوين مدل تبادل فناوري در زمينه پيشران كرايوجنيك با رويكرد طراحي مفهومي اين پيشران
67 محمدجواد غلامي 1395 فتح اله امی شبيه سازي احتراق موتور تك سيلندر به منظور افزايش راندمان و كاهش مصرف سوخت و آلاينده ها
68 مهدی حسيني پرست 1396 بهزاد قدیری دهكردی بررسي عملكرد تاثير پارامتر هاي هندسي ايمپلر بر عملكرد پمپ اي .اس. پي
69 امیر عسگري آشتياني 1395 سعید كریمیان علی آبادی طراحي مفهومي يك پرنده بدون سرنشين دلتا بال و بررسي تاثير پارامترهاي آيروديناميكي بر عملكرد آن
70 محمد نوروز 1395 مسعود ابراهیمی كچویی بهبود عملكرد تلفيق سيستم ناوبري اينرسي و ادومتري بصري براي يك پرنده بدون سرنشين
71 محسن حوائي 1395 مسعود ابراهیمی كچویی طراحي روش هدايت سامانه برد كوتاه با كنترل كانارد
72 محمد رحماني 1396 امین فرخ آبادی تعيين نرخ آزاد سازي انرژي جدايش بين لايه اي ناشي از ترك ماتريسي در مواد مركب لايه اي متقارن
73 امیرمحمد نوري 1395 فتح اله امی تحليل و شبيه سازي عددي جريان دوفاز داخل انژكتور چرخشي فشاري به روش گردابه هاي بزرگ
74 حامد رئيسي 1396 مجید میرزائی بررسي عددي تاثيرات بر همكنش سازه-سيال در رفتار ارتعاشي لوله هاي تحت فشار متحرك
75 محمدرضا صفري 1396 بهزاد قدیری دهكردی بهينه سازي آيروديناميكي بال با استفاده از الگوريتم ژنتيك
76 نیما يزدان شناس 1396 مجید میرزائی مطالعه تجربي و عددي خواص شكست غير همگن
77 توحید سالمي 1395 سعید كریمیان علی آبادی مدلسازي ديناميكي و آناليز حساسيت ضرايب آيروديناميكي در عملكرد پرواژي يك پرتابه انرژي جنبشي
78 محمدباقر يوسفي داخل 1396 امین فرخ آبادی بررسي رشد تورق بين تقويت كننده و پوسته در صفحات مشبك كامپوزيتي تحت بارگذاري فشاري با استفاده از روش عددي و تجربي
79 حسین نكوبيدار 1396 فتح اله امی ارزيابي تجربي صداخفه كن هاي موجود و بهبود صداخفه كن مناسب جهت آزمايشگاه تست پاشش عرضي
80 آرمان صمدي جعفرآبادي 1396 مسعود ابراهیمی كچویی بهبود توزيع پتانسيل الكتريكي روي سطوح ماهواره زمين اهنگ با استفاده از تغيير خواص مواد
81 زهرا پيش بين 1395 سعید كریمیان علی آبادی بررسي عملكرد يك توربين باد محور افقي در حضور سيستم كنترلي براي پروفيل هاي منتوع باد
82 محمدجعفر جعفري 1396 بهزاد قدیری دهكردی بهينه سازي ايروالاستيك بال سه بعدي با استفاده از فرامدل مبتني بر داده تجربي
83 اسماعیل سليم پورممان 1396 مجید میرزائی شبيه سازي عددي فرايند تغيير فرم و شكست حين فرم دهي ورق هاي آلومينيومي
84 سپهر راسخ 1396 سعید كریمیان علی آبادی مدل سازي ايروديناميكي توربين باد شناور با هدف مطالعه اثرات جابجايي و دوران تكيه گاه
85 سیدمحمد حسيني دوست 1396 سعید كریمیان علی آبادی مطالعه عددي اثر كنترل جريان به شيوه تزريق بر واماندگي ديناميكي در يك مقطع متحرك
86 امیرحسین عدالت پور 1396 فتح اله امی طراحي و ساخت محفظه احتراق ميكروموتور آزمايشگاهي با اكسيد كننده اكسيژن مايع به منظور كنترل ماهواره در مدار زمين
87 بابک منفرد 1396 سعید كریمیان علی آبادی مطالعه عددي تاثير عملگر كنترل جريان در افزايش راندمان و بهبود عملكرد توربين بادي محور قائم
88 محمد بهرامي 1396 امین فرخ آبادی مطالعه و بررسي رشد ترك ماتريسي در مواد مركب لايه اي متقارن تحت خمش
89 محمد رزمجويي 1396 فتح اله امی شبيه سازي عددي جريان سيال عامل در مواد متخلخل عايق ، به منظور كاهش دما و وزن محفظه احتراق موتور سوخت مايع
90 مرتضی حبيبي 1396 فتح اله امی مطالعه اثرات افزودن بخار آب در هواي ورودي به توربين گاز هوايي به منظور بررسي تاثير آن بر عملكرد محفظه احتراق و كاهش آلاينده ها