آزمایشگاه‌ها


 

در حال حاضر گروه آموزشی تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک داراي 5 آزمایشگاه به شرح ذيل مي باشد :

Biochemistry
آزمایشگاه CAD / CAM

ننام آزمایشگاه: CAD / CAM
مسوول آزمایشگاه: محمدحسین صادقی

Biochemistry
آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری ابزار دقیق

نام آزمایشگاه: شبیه‌سازی احتراق
مسوول آزمایشگاه: دکتر مظاهری

Biochemistry
آزمایشگاه تکنولوژی پلاستیک

نام آزمایشگاه: تکنولوژی پلاستیک
مسوول آزمایشگاه: امیرحسین بهروش

Biochemistry
آزمایشگاه شکل دهی فلزات

نام آزمایشگاه: شکل دهی فلزات
مسوول آزمایشگاه: حسن مسلمی نائینی

Biochemistry
آزمایشگاه کارگاه تکنولوژی پلاستیک / CNC

نام آزمایشگاه: کارگاه تکنولوژی پلاستیک / CNC
مسوول آزمایشگاه: امیرحسین بهروش / محمدرضا قضاوی