فهرست دروس


 

دروس اصلي

رديف نام درس كد درس تعداد واحد پيشنياز يا همنياز
1 رياضيات مهندسي پيشرفته 8413022001 3 -
2 محاسبات عددي پيشرفته 8413022002 3 -
3 سيستم هاي توليد صنعتي 8413022003 3 -
4 متالوژي در توليد 8413022004 3 -
5 روش اجزاء محدود 1 8413022005 3 -
6 شكل دهي فلزات 8413022006 3 -
7 ابزارشناسي و ماشين كاري 8413022007 3 -

دروس اختیاری

رديف نام درس كد درس تعداد واحد پيشنياز يا همنياز
1 متالوژي در توليد 8413023001 -
2 روش اجزائ محدود1 8413023002 -
3 شكل دهي فلزات 8413023003  3 -
4 طراحي اجزاء و سازه ماشين ابزار 8413023004  3 -
5 سيستم هاي كنترل و آزمايش ماشين هاي ابزار 8413023005  3 -
6 ارتعاشات ماشين هاي ابزار 8413023006  3 -
7 روش هاي پرداخت سطوح 8413023007  2 -
8 فرايند هاي الكترو فيزيكي 8413023008 -
9 آناليز شكل دادن فلزات 8413023009 -
10 جوشكاري 8413023010 -
11 ماشين هاي كنترل عددي پيشرفته 8413023011  3 -
12 مواد مركب 8413023012   3 -
13 طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر 8413023013  -
14 تكنولوژي پلاستيك پيشرفته 8413023014   3 -
15 متالوژي پودر پيشرفته  8413023015  3 -
16 پوشش فلزات  8413023016 -
17 هيدروليك و نيوماتيك پيشرفته 8413023017   3 -
18 اندازه گيري پيشرفته  8413023018 -
19 طراحي و ساخت وسايل اندازه گيري 8413023019   3 -
20 مهندسي ابزار دقيق  8413023020  3 -
21 تست غير مخرب پيشرفته  841302321  3 -
22 برنامه ريزي و كنترل توليد و كيفيت  841302322 -
23 شبيه سازي كامپيوتر  841302323 -
24 بهينه سازي در طراحي و توليد  841302324  2 -
25 اتوماسيون در توليد 841302325   3 -
26 رباتيك پيشرفته 841302326   3 -
27 الاستيسيته 841302327   3 -
28 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 841302328   3 -
29 مباحث منتخب 841302329   3 -
30 كنترل ديجيتال و آنولوگ 841302330   3 -
31 كاربرد ميكرو پروسسورها  841302331  3 -