برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502137-01
 • مسلمي نائيني حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 18:00-19:30 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 18:00-19:30 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502138-01
 • اكبري داود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.05
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502127-01
 • عاقلي حاجي آبادي محمد مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: دانشكده فناوري برتر 4 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: دانشكده فناوري برتر 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502164-01
 • ناطق محمدجواد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.05
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502083-02
 • بهروش اميرحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 11:00-15:00 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502083-01
 • بهروش اميرحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502056-01
 • صادقي محمدحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 6 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502056-02
 • صادقي محمدحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 15:00-18:00 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502184-01
 • ناطق محمدجواد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502160-01
 • اساتيد گروه آموزشي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502142-01
 • بهروش اميرحسين
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 16:30-18:00 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502104-01
 • اسماعيل زاده خادم سيامك
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.05
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502165-01
 • اكبري داود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 6 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502055-02
 • مسلمي نائيني حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 08:00-11:00 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502055-01
 • مسلمي نائيني حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 6 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6502147-01
 • كرفي محمد رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 222-1
 • دریافت