برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501015-01
 • هيهات محمد مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 216-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501028-01
 • انصاري محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501181-01
 • پاسدار شهري هادي
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501125-01
 • جعفريان دهكردي علي
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501033-01
 • مداحيان رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 16:30-18:00 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501030-01
 • مظاهري بادي كيومرث
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501304-01
 • مظاهري بادي كيومرث
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501012-02
 • هيهات محمد مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501012-05
 • ضابطيان طرقي محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-11:00 مکان: كلاس شماره 305
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501012-01
 • ضابطيان طرقي محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501011-02
 • پاسدار شهري هادي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501011-01
 • خالقي حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 215-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501011-05
 • پاسدار شهري هادي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 13:30-16:30 مکان: كلاس شماره 305
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501010-02
 • مداحيان رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 3 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501010-05
 • مداحيان رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-11:00 مکان: كلاس شماره 305
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501010-01
 • حيدري نژاد قاسم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6501036-01
 • ضابطيان طرقي محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 215-1
 • دریافت