حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر كیومرث مظاهری بادی

دکتر اکبر  علی بیگلو

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر اکبر علی بیگلو

دکتر محمد رضا انصاری

معاون اداری و مالی

دکتر محمد رضا انصاری

مدیران گروه ها

دکتر هادی پاسدار شهری

دکتر هادی پاسدار شهری
گروه تبديل انرژی

دكتر مجید محمدی مقدم

دكتر مجید محمدی مقدم
گروه طراحی كاربردی

دکتر حسن مسلمی نائینی

دکتر حسن مسلمی نائینی
گروه مهندسی ساخت و توليد