حمزه شكیب
استاد
  • دکتری: مهندسی عمران ، سازه
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی عمران
  • کارشناسی: مهندسی عمران
  • آدرس: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،گروه مهندسی زلزله