امین میرزا بروجردیان
استادیار
  • دکتری: مهندسی عمران، راه و ترابری
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی عمران، راه و ترابری
  • کارشناسی: مهندسی عمران
  • آدرس: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،گروه راه و ترابری