برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# شيمی تجزيه (اختیاری) آيتی بيتا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: پ1/ درس(ت): دوشنبه 16:30-18:00 مکان: پ1
# مديريت كيفيت منابع آب (اختیاری) رجبی محمدمهدی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04 درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04
# توسعه پايدار و مديريت محيط‌زيست (اختیاری) مختارانی نادر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02
# مدل‌سازی جريان و آلودگی آب‌های زيرزمينی (اختیاری) گنجی‌دوست حسين دکتری درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.04/ درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.04
# آب و فاضلاب پيشرفته (اختیاری) آيتی بيتا دکتری درس(ت): يكشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412/ درس(ت): سه‌شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.02
# اصول مهندسی تصفيه آب و فاضلاب (اصلی) آيتی بيتا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.04 درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.04
# اصول مهندسی و مديريت پسماند (اصلی) مختارانی نادر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02
# اصول مهندسی آلودگی هوا (اصلی) گنجی‌دوست حسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03