برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6307270-01
 • آيتی بيتا
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412/ درس(ت): سه‌شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6307203-01
 • گنجی‌دوست حسين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6307201-01
 • آيتی بيتا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.04 درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6307202-01
 • مختارانی نادر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6307204-01
 • مختارانی نادر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6307099-01
 • آيتی بيتا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: پ1/ درس(ت): دوشنبه 16:30-18:00 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6307267-01
 • گنجی‌دوست حسين
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.04/ درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6307126-01
 • رجبی محمدمهدی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04 درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04
 • دریافت