برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302239-01
 • خاجی ناصر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02/ درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302172-01
 • سلطانی‌محمدی مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302105-01
 • محرمی حميد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: پ1/ درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 221-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302138-01
 • تسنيمی عباسعلي
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 3/ درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302081-01
 • شاه‌بيك شريف
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: پ1/ درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302137-01
 • دانشجو فرهاد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.02/ درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302217-01
 • آقاكوچك علی‌اكبر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302044-01
 • محرمی حميد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02/ درس(ت): يكشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302092-01
 • عرب‌زاده ابوالفضل
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302143-01
 • شکیب حمزه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6302157-01
 • خضرزاده حامد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.03
 • دریافت