برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# بهينه‌سازی سازه‌ها (اختیاری) محرمی حميد دکتری درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: پ1/ درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 221-1
# ساختمان‌های بلند (اختیاری) شکیب حمزه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02
# مكانيك مواد مركب (اختیاری) خضرزاده حامد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.03
# بهسازی لرزه‌ای سازه‌های موجود (اختیاری) سلطانی‌محمدی مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412
# ديناميك سازه‌های پيشرفته (اختیاری) آقاكوچك علی‌اكبر دکتری درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02
# اجزاء محدود پيشرفته (غيرخطی) (اختیاری) خاجی ناصر دکتری درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02/ درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
# روش اجزاء محدود (اصلی) محرمی حميد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02/ درس(ت): يكشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.04
# تئوری پلاستيسيته (اصلی) شاه‌بيك شريف کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: پ1/ درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412
# رياضيات عالی مهندسی (اصلی) عرب‌زاده ابوالفضل کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: پ1
# ديناميك سازه‌ها (اصلی) دانشجو فرهاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.02/ درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
# تئوری الاستيسيته (اصلی) تسنيمی عباسعلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 3/ درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02