برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306053-01
 • سلطانی‌محمدی مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306130-01
 • خاجی ناصر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02/ درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306001-01
 • تسنيمی عباسعلی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.03/ درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306024-01
 • کمک‌پناه علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306050-01
 • شکیب حمزه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.03/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306114-01
 • آقاكوچك علی‌اكبر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306077-01
 • خاجی ناصر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.02 درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306076-01
 • سلطانی‌محمدی مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02/ درس(ت): يكشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6306025-01
 • شکیب حمزه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02
 • دریافت