برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تحليل غيرخطی سازه‌ها (اختیاری) تسنيمی عباسعلی دکتری درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.03/ درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04
# ساختمان‌های بلند (اختیاری) شکیب حمزه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.02
# آسيب‌پذيری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها (اختیاری) سلطانی‌محمدی مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412
# رياضيات عالی مهندسی (اختیاری) سلطانی‌محمدی مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02/ درس(ت): يكشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04
# روش اجزاء محدود (اختیاری) خاجی ناصر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.02 درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
# ديناميك غيرخطی سازه‌ها (اختیاری) آقاكوچك علی‌اكبر دکتری درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02
# اجزاء محدود پيشرفته (غيرخطی) (اختیاری) خاجی ناصر دکتری درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02/ درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
# دینامیک خاک (اصلی) کمک‌پناه علی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04
# ديناميك سازه‌ها (اصلی) شکیب حمزه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.03/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.02