برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6304121-01
 • نصيری‌صالح فرزين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6304121-02
 • نصيری‌صالح فرزين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهارشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.412/ درس(ت): چهارشنبه 18:00-19:30 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6304123-01
 • سیما سمیه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6304123-02
 • سیما سمیه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: پ1/ درس(ت): يكشنبه 18:00-19:30 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6304075-01
 • نصيری‌صالح فرزين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6304075-02
 • نصيری‌صالح فرزين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهارشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412/ درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6304129-01
 • قدسيان مسعود، صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6304129-02
 • قدسيان مسعود، صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.04/ درس(ت): شنبه 18:00-19:30 مکان: 6.04
 • دریافت