برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# هيدروليك پيشرفته (اختیاری) قدسيان مسعود، صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03
# هيدروليك پيشرفته (اختیاری) قدسيان مسعود، صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.04/ درس(ت): شنبه 18:00-19:30 مکان: 6.04
# هيدرولوژی مهندسی پيشرفته (اصلی) نصيری‌صالح فرزين کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.412
# هيدرولوژی مهندسی پيشرفته (اصلی) نصيری‌صالح فرزين کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412/ درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412
# آب‌های زيرزمينی پيشرفته (اصلی) نصيری‌صالح فرزين کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.412
# آب‌های زيرزمينی پيشرفته (اصلی) نصيری‌صالح فرزين کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.412/ درس(ت): چهارشنبه 18:00-19:30 مکان: 6.412
# كاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمايشگاه (اصلی) سیما سمیه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: پ1
# كاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمايشگاه (اصلی) سیما سمیه کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: پ1/ درس(ت): يكشنبه 18:00-19:30 مکان: پ1