برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303134-01
 • خاجی ناصر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02/ درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303024-02
 • عالم‌باقری محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): دوشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.02/ درس(ت): دوشنبه 18:00-19:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303024-01
 • عالم‌باقری محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 221-1/ درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: 221-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303020-02
 • عالم‌باقری محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 16:30-18:00 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303020-01
 • احمدی محمدتقی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03/ درس(ت): سه‌شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303156-01
 • صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه‌شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04/ درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303098-01
 • قدسيان مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303098-02
 • قدسيان مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.02/ درس(ت): يكشنبه 18:00-19:30 مکان: 6.02
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303146-01
 • اكبری حسن
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 221-1 /درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303072-01
 • صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03/ درس(ت): يكشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303019-02
 • قدسيان مسعود، صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.04/ درس(ت): شنبه 18:00-19:30 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6303019-01
 • قدسيان مسعود، صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03
 • دریافت