برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6308063-01
 • پناهی روزبه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.03/ درس(ت): سه‌شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6308023-01
 • آقاكوچك علی‌اكبر، پناهی روزبه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.03/ درس(ت): سه‌شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6308029-01
 • اكبری حسن/ آقاكوچك علی‌اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6308057-01
 • سیما سمیه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: پ1
 • دریافت